เข้าสู่ระบบ    หน้าแรก ปี พ.ศ. 2559
++ ระบบลงทะเบียนออนไลน์ ++ HPC7
 

 เพิ่มคอร์สอบรม/ สัมมนา

 
 
 

รหัส
ชื่อ - สกุล
สังกัด
สถานะ
จัดการ
 49
นางสาวชญานภัส สุยะคต 
  โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
ผู้สมัคร
 
 48
นางสลิ้ม สีกะโดน 
  โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
ผู้สมัคร
 
 47
นางนราศิริ สิทธิปราชญางกูร 
  โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
ผู้สมัคร
 
 46
นางสาวประคอง สีหะวงษ์ 
  รพ.สต.หนองโน
ผู้สมัคร
 
 45
นางถนอมศรี ใจตรง 
  ร.พ.สต.น้ำคำ
ผู้สมัคร
 
 44
นางสาวพิพัฒน์พร คันศร 
  ร.พ.สต.น้ำคำ
ผู้สมัคร
 
 43
นางมัลลิกา แตงทอง 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า
ผู้สมัคร
 
 42
นางมลฤดี ดวงสิงห์ 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเอี่ยน
ผู้สมัคร
 
 41
นางสาววันเพ็ญ เนวะมาตย์ 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ
ผู้สมัคร
 
 40
นางวงจันทร์ เมืองฮาม 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำชะอี
ผู้สมัคร
 
 39
นายจักรพันธ์ คำนนท์ 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยตาเปอะเฉลิมพระเกียรติ
ผู้สมัคร
 
 38
นายธวัชรินทร์ เบญมาตย์ 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าสร้างถ่อ
ผู้สมัคร
 
 37
นางนภาพันธ์ ทองออน 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนป่าแดง
ผู้สมัคร
 
 36
นางมยุรี ภูชะหาร 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสว่าง
ผู้สมัคร
 
 35
นางภคพร พงษ์ศิริ 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหญ้าปล้อง
ผู้สมัคร
 
 34
นายภาณุพงศ์ ศรีชื่น 
  ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ มศว.องครักษ์
ผู้สมัคร
 
 33
นางกัลยา สวัสดิ์วงศ์ไชย 
  โรงพยาบาลคำชะอี
ผู้สมัคร
 
 32
นางปฏิพัทธ์ ปัญญาบุตร 
  รพ.สต.บ้านโนนสังข์ศรี
ผู้สมัคร
 
 31
นายสมเกียรติ โพธิ์งาม 
  โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
ผู้สมัคร
 
 30
นางสายสมร ศรีคราม 
  รพ.สต.กันตรวจ
ผู้สมัคร
 
 29
นางสายพิณ สมภาค 
  ม่วงแยก
ผู้สมัคร
 
 28
นางมะลิวรรณ รักษาศรี รักษาศรี 
  รพสต.กราม
ผู้สมัคร
 
 27
นางสาวสุวิชา เลิศศรี 
  รพ.สต.บ้านกันทรอม
ผู้สมัคร
 
 26
นางชนนิกานต์ อักษร 
  โรงพยาบาลขุนหาญ
ผู้สมัคร
 
 25
นางศุภาวดี พันธ์หนองโพน 
  โรงพยาบาลขุนหาญ
ผู้สมัคร
 
 24
นายศราวุธ พันธุ์ดี 
  รพ.สต.โพธิ์วงศ์
ผู้สมัคร
 
 23
นายสมบูรณ์ ประจิม 
  รพ.สต.ห้วยจันทร์
ผู้สมัคร
 
 22
นางประภาวดี ทรงกลด 
  รพสต หนองครก
ผู้สมัคร
 
 21
นางภัทรภร(จตุพร) สุระบุตร 
  รพ.สต.บ้านโพธิ์น้อย
ผู้สมัคร
 
 20
นางสาวสุนิจ นัยสว่าง นัยสว่าง 
  รพ.สต.บ้านซำขี้เหล็ก
ผู้สมัคร
 
มีจำนวน สมาชิก ทั้งหมด 48 คน รวมทั้งหมด : 2 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>

ปีงบประมาณ  : 2555
ชื่อหลักสูตร  : การบำบัดผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินโดยใช้เทคนิคการปรับความคิดและพฤติกรรม(CBT) รุ่นที่ 5      
ประเภท  : ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผู้รับผิดชอบ : 5 : กลุ่มอนามัยวัยทำงาน
วัตถประสงค์ : เพื่อสร้างเสริมศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุขให้เป็นนักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยใช้ทักษะการปรับความคิดเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรม ในผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกิน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถ
1. จัดตั้งคลินิกไร้พุงได้
2. จัดกระบวนการให้บริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้
3. ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้

รายละเอียด  : เปิดรับบุคลากรสาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานคลินิกไร้พุง ทุกระดับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมการอบรม รุ่นละ 50 คน จำนวน 8 รุ่น
รุ่นที่ 1 วันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2555
รุ่นที่ 2 วันที่ 13-15 มิถุนายน 2555
รุ่นที่ 3 วันที่ 27-29 มิถุนายน 2555
รุ่นที่ 4 วันที่ 11-13 กรกฎาคม 2555
รุ่นที่ 5 วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2555
รุ่นที่ 6 วันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2555
รุ่นที่ 7 วันที่ 15-17 สิงหาคม 2555
รุ่นที่ 8 วันที่ 22-24 สิงหาคม 2555
วิทยากร  : จากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
วัน-เวลา อบรม    : วันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2555
สิ้นสุดการรับสมัคร  : 9 ก.ค. 2555
สถานที่จัดอบรม  : ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี    
จำนวนที่รับ  : 50   ท่าน
หน่วยกิตพยาบาล  : 16   หน่วยกิต
ค่าลงทะเบียน  : 3,000   บาท
ผู้ประสานงาน : 1. คุณลักขณา แย้มพิวัน 081-7300962
2. คุณจินตนา ฑีฆะพันธ์ 089-7187408
3. คุณศศิธร บุญสุข
รูปภาพ :
  คลิก ดาว์นโหลด เอกสาร 1: โครงการ
  คลิก ดาว์นโหลด เอกสาร 2: แผ่นพับ
 
  คลิก ดาว์นโหลด เอกสาร 4:หนังสือราชการ
 
 
 
 
 
  กรณีโอนเงินค่าลงทะเบียน  
        ชื่อบัญชี   เงินรับฝากประเภทต่างๆ ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
                         บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 314-602379-2
 
 

 

 
 
Copyright@2012 : ICT - HPC7
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี : 45 ม.4 ถ.สถลมาร์ค ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 045-288-586-8 Fax: 045-288580| E-Mail : supatra.s@anamai.mail.go.th