เข้าสู่ระบบ    หน้าแรก ปี พ.ศ. 2559
++ ระบบลงทะเบียนออนไลน์ ++ HPC7
 

 เพิ่มคอร์สอบรม/ สัมมนา

 
 
 

รหัส
ชื่อ - สกุล
สังกัด
สถานะ
จัดการ
 7
นางสาวนางสาวพลวรรณ์ ยาคำ 
  โรงพยาบาลขุนหาญ
ผู้สมัคร
 
 6
นางสาววันทนีย์ พลเยี่ยม 
  โรงพยาบาลเสลภูมิ
ผู้สมัคร
 
 5
นางณัฐปรียา สมศิล 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจาน
ผู้สมัคร
 
 4
นางสุภาพ พงษ์ทอง 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนผึ้ง
ผู้สมัคร
 
 3
นางสาวธิภากร ชิณวงษ์ 
  รพ.สต.คอนกาม
ผู้สมัคร
 
 2
นางนราวัลลภ์ เพชราเวช 
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
ผู้สมัคร
 
 1
นางจันทราภรณ์ แสนโสม 
  รพ.สต.กอก
ผู้สมัคร
 
มีจำนวน สมาชิก ทั้งหมด 7 คน รวมทั้งหมด : 1 หน้า :

ปีงบประมาณ  : 2555
ชื่อหลักสูตร  : การบำบัดผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินโดยใช้เทคนิคการปรับความคิดและพฤติกรรม : CBT รุ่นที่ 4      
ประเภท  : ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผู้รับผิดชอบ : 5 : กลุ่มอนามัยวัยทำงาน
วัตถประสงค์ : เพื่อสร้างเสริมศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุขให้เป็นนักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยใช้ทักษะการปรับความคิดเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรม ในผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกิน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถ
1. จัดตั้งคลินิกไร้พุงได้
2. จัดกระบวนการให้บริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้
3. ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้

รายละเอียด  : 6. รุ่นที่สมัคร
( ) รุ่นที่ 1 วันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2555
( ) รุ่นที่ 2 วันที่ 13-15 มิถุนายน 2555
( ) รุ่นที่ 3 วันที่ 27-29 มิถุนายน 2555
( ) รุ่นที่ 4 วันที่ 11-13 กรกฎาคม 2555
( ) รุ่นที่ 5 วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2555
( ) รุ่นที่ 6 วันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2555
( ) รุ่นที่ 7 วันที่ 15-17 สิงหาคม 2555
( ) รุ่นที่ 8 วันที่ 22-24 สิงหาคม 2555

วิทยากร  : รพ.พระศรีมหาโพธิ์
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
วัน-เวลา อบรม    : วันที่ 11 - 13 กรกฎาคม 2555
สิ้นสุดการรับสมัคร  : 25 มิ.ย. 2555
สถานที่จัดอบรม  : ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี    
จำนวนที่รับ  : 50   ท่าน
หน่วยกิตพยาบาล  : 16   หน่วยกิต
ค่าลงทะเบียน  : 3,000   บาท
ผู้ประสานงาน : 1. คุณลักขณา แย้มพิวัน 081-7300962
2. คุณจินตนา ฑีฆะพันธ์ 089-7187408
3. คุณศศิธร บุญสุข
รูปภาพ :
  คลิก ดาว์นโหลด เอกสาร 1: โครงการ
  คลิก ดาว์นโหลด เอกสาร 2: แผ่นพับ
 
  คลิก ดาว์นโหลด เอกสาร 4:หนังสือราชการ
 
 
 
 
 
  กรณีโอนเงินค่าลงทะเบียน  
        ชื่อบัญชี   เงินรับฝากประเภทต่างๆ ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
                         บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 314-602379-2
 
 

 

 
 
Copyright@2012 : ICT - HPC7
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี : 45 ม.4 ถ.สถลมาร์ค ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 045-288-586-8 Fax: 045-288580| E-Mail : supatra.s@anamai.mail.go.th