เข้าสู่ระบบ    หน้าแรก ปี พ.ศ. 2559
++ ระบบลงทะเบียนออนไลน์ ++ HPC7
 

 เพิ่มคอร์สอบรม/ สัมมนา

 
 
 

รหัส
ชื่อ - สกุล
สังกัด
สถานะ
จัดการ
 43
นางสาวพัชรินทร์ ช่างเจรจา 
 
ผู้สมัคร
 
 42
นางสาวสุณิสา มีสติ 
  รพ.กุดข้าวปุ้น
ผู้สมัคร
 
 41
นางสาวสายชล การะเกษ 
  รพ.กุดข้าวปุ้น
ผู้สมัคร
 
 40
นางสาวนิภาวรรณ ศิริวงศ์ 
  รพ.กุดข้าวปุ้น
ผู้สมัคร
 
 39
นางสาวเบญจลักษณ์ คณารักษ์ 
  รพ.กุดข้าวปุ้น
ผู้สมัคร
 
 38
นางวิมนต์ หอมอ่อน 
  opd เวชปฏิบัติครอบครัว
ผู้สมัคร
 
 37
นางนีรนุช จิรานันท์สิริ 
  โรงพยาบาลราษีไศล
ผู้สมัคร
 
 36
นางสาวกาญจนา สุวรรณะ 
  รพ.สต.ท่าสว่าง
ผู้สมัคร
 
 35
นางสาวสุภาวิตา พันขาว 
  รพ.สต.ซำเม็ง
ผู้สมัคร
 
 34
นางนงค์ลักษณ์ ป้องวิเศษ 
  รพ.สต.ถนนวิหาร
ผู้สมัคร
 
 33
นางประคองศรี แม้นชัยภูมิ 
  รพ.สต.หนองหิน
ผู้สมัคร
 
 32
นางพรวีณา กุลบุตร 
  รพ.สต.ละลาย
ผู้สมัคร
 
 31
นางกาญจนา สมภาวะ 
  รพ.สต.โดนเอาว์
ผู้สมัคร
 
 30
นางสาวสุภาพร พูลสุข 
  รพ.สต.นากันตม
ผู้สมัคร
 
 29
นางสุนิสา พลนำ 
  รพ.สต.คำโปรย
ผู้สมัคร
 
 28
นางณปภัช ไกรวิเศษ 
  รพ.สต ขนุน
ผู้สมัคร
 
 27
นางมัลลิกา อัศวเมธาพันธ์ 
  รพ.สต.เดียงตะวันตก
ผู้สมัคร
 
 26
นางมะลิวรรณ บูชาพันธ์ 
  รพสต.สังเม็ก
ผู้สมัคร
 
 25
นางสุคนธ์ทิพย์ ศิริมา 
  รพ.สต.โคก
ผู้สมัคร
 
 24
นางจตุรภัทร มวยหมั่น 
  รพ.สต.ตูม
ผู้สมัคร
 
 23
นางวราภรณ์ ยวนจิตต์ 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสื่องข้าว
ผู้สมัคร
 
 22
นางประมวล ศิริมา 
  รพ.สต.โคกเจริญ
ผู้สมัคร
 
 21
นางสาวนัฐิยา สิงหนุต 
  รพ.สต.ด่านกลาง
ผู้สมัคร
 
 20
นางโชติรส อัครธนาโชติ 
  โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย
ผู้สมัคร
 
 19
นางสุนทรา สนทยา 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีโนนงาม
ผู้สมัคร
 
 18
นางณัฐรุจา ด้วงแก้ว 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนัน
ผู้สมัคร
 
 17
นางวนิดา อินรัสพงศ์ 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพิงพวย
ผู้สมัคร
 
 16
นางพ แก้วใส 
  รพ.สต.หนองเดียงน้อย
ผู้สมัคร
 
 15
นางเจษฎาภรณ์ จำปาเรือง 
  รพสต.จานใหญ่
ผู้สมัคร
 
 14
นางชมพู สารกอง 
  รพ.สต.ชำ
ผู้สมัคร
 
มีจำนวน สมาชิก ทั้งหมด 43 คน รวมทั้งหมด : 2 หน้า : 1 หน้าถัดไป>>

ปีงบประมาณ  : 2555
ชื่อหลักสูตร  : การบำบัดผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินโดยใช้เทคนิคการปรับความคิดและพฤติกรรม(CBT) รุ่นที่ 3      
ประเภท  : ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผู้รับผิดชอบ : 5 : กลุ่มอนามัยวัยทำงาน
วัตถประสงค์ : เพื่อสร้างเสริมศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุขให้เป็นนักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยใช้ทักษะการปรับความคิดเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรม ในผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกิน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถ
1. จัดตั้งคลินิกไร้พุงได้
2. จัดกระบวนการให้บริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้
3. ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้

รายละเอียด  : 6. รุ่นที่สมัคร
( ) รุ่นที่ 1 วันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2555
( ) รุ่นที่ 2 วันที่ 13-15 มิถุนายน 2555
( ) รุ่นที่ 3 วันที่ 27-29 มิถุนายน 2555
( ) รุ่นที่ 4 วันที่ 11-13 กรกฎาคม 2555
( ) รุ่นที่ 5 วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2555
( ) รุ่นที่ 6 วันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2555
( ) รุ่นที่ 7 วันที่ 15-17 สิงหาคม 2555
( ) รุ่นที่ 8 วันที่ 22-24 สิงหาคม 2555

วิทยากร  : จากรพ.พระศรีมหาโพธิ์
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
วัน-เวลา อบรม    : วันที่ 27 - 29 มิถุนายน 2555
สิ้นสุดการรับสมัคร  : 12 มิ.ย. 2555
สถานที่จัดอบรม  : ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี    
จำนวนที่รับ  : 50   ท่าน
หน่วยกิตพยาบาล  : 16   หน่วยกิต
ค่าลงทะเบียน  : 3,000   บาท
ผู้ประสานงาน : 1. คุณลักขณา แย้มพิวัน 081-7300962
2. คุณจินตนา ฑีฆะพันธ์ 089-7187408
3. คุณศศิธร บุญสุข
รูปภาพ :
  คลิก ดาว์นโหลด เอกสาร 1: โครงการ
  คลิก ดาว์นโหลด เอกสาร 2: แผ่นพับ
 
  คลิก ดาว์นโหลด เอกสาร 4:หนังสือราชการ
 
 
 
 
 
  กรณีโอนเงินค่าลงทะเบียน  
        ชื่อบัญชี   เงินรับฝากประเภทต่างๆ ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
                         บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 314-602379-2
 
 

 

 
 
Copyright@2012 : ICT - HPC7
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี : 45 ม.4 ถ.สถลมาร์ค ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 045-288-586-8 Fax: 045-288580| E-Mail : supatra.s@anamai.mail.go.th