เข้าสู่ระบบ    หน้าแรก ปี พ.ศ. 2559
++ ระบบลงทะเบียนออนไลน์ ++ HPC7
 

 เพิ่มคอร์สอบรม/ สัมมนา

 
 
 

รหัส
ชื่อ - สกุล
สังกัด
สถานะ
จัดการ
 17
นางสุมาลี สมสะอาด 
  ศูนย์สุขภาพชุมชนปทุมมาลัย เวชกรรมสังคม รพ.สรรพสิทธิประสงค์
ผู้สมัคร
 
 16
นางฉลอม สิทธิบุศย์ 
  opd เวชปฏิบัติครอบครัว
ผู้สมัคร
 
 15
นางปพัชญา ทองตัน 
  โรงพยาบาลราษีไศล
ผู้สมัคร
 
 14
นายพนิช โชคอนุวัฒน์ 
  โรงพยาบาลราษีไศล
ผู้สมัคร
 
 13
นางสาวประไพศรี หอมเนียม 
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหงส์
ผู้สมัคร
 
 12
นางชะลอม นุพันธ์ 
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหงส์
ผู้สมัคร
 
 11
นางสำราญ สุมะหิงพันธ์ 
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหงส์
ผู้สมัคร
 
 10
นายเมธา พันธ์รัมย์ 
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหงส์
ผู้สมัคร
 
 9
นางสาวชลธิชา ภักษารัมย์ 
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหงส์
ผู้สมัคร
 
 8
นางวรรณเพ็ญ วศินไพบูลวงศ์ 
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหงส์
ผู้สมัคร
 
 7
นางสาวนุสรา แต้ประโคน 
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหงส์
ผู้สมัคร
 
 6
นางสาวสุจิตรา ลิ้มสูงเนิน 
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหงส์
ผู้สมัคร
 
 5
นางศศิธร พื้นชัยภูมิ 
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหงส์
ผู้สมัคร
 
 4
นางสาวพานทอง เสามั่ง 
  โรงพยาบาลห้วยทับทัน
ผู้สมัคร
 
 3
นางธนัสนันท์ เพ็ญศิริ 
  รพ.สต.หนองหมี
ผู้สมัคร
 
 2
นายสุรพงษ์ ถันทอง 
  โรงพยาบาลศรีรัตนะ
ผู้สมัคร
 
 1
นางรุ่งตะวัน โคตรวงศ์ 
  รพ.สต.หนองบัว
ผู้สมัคร
 
มีจำนวน สมาชิก ทั้งหมด 17 คน รวมทั้งหมด : 1 หน้า :

ปีงบประมาณ  : 2555
ชื่อหลักสูตร  : การบำบัดผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินโดยใช้เทคนิคการปรับความคิดและพฤติกรรม(CBT) รุ่นที่ 2      
ประเภท  : ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผู้รับผิดชอบ : 5 : กลุ่มอนามัยวัยทำงาน
วัตถประสงค์ : เพื่อสร้างเสริมศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุขให้เป็นนักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยใช้ทักษะการปรับความคิดเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรม ในผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกิน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถ
1. จัดตั้งคลินิกไร้พุงได้
2. จัดกระบวนการให้บริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้
3. ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้
รายละเอียด  : เปิดรับบุคลากรสาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานคลินิกไร้พุง ทุกระดับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมการอบรม รุ่นละ 50 คน จำนวน 8 รุ่น
รุ่นที่ 1 วันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2555
รุ่นที่ 2 วันที่ 13-15 มิถุนายน 2555
รุ่นที่ 3 วันที่ 27-29 มิถุนายน 2555
รุ่นที่ 4 วันที่ 11-13 กรกฎาคม 2555
รุ่นที่ 5 วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2555
รุ่นที่ 6 วันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2555
รุ่นที่ 7 วันที่ 15-17 สิงหาคม 2555
รุ่นที่ 8 วันที่ 22-24 สิงหาคม 2555
วิทยากร  : จากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
วัน-เวลา อบรม    : วันที่ 13-15 มิถุนายน 2555
สิ้นสุดการรับสมัคร  : 5 มิ.ย. 2555
สถานที่จัดอบรม  : ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี    
จำนวนที่รับ  : 50   ท่าน
หน่วยกิตพยาบาล  : 16   หน่วยกิต
ค่าลงทะเบียน  : 3,000   บาท
ผู้ประสานงาน : 1. คุณลักขณา แย้มพิวัน 081-7300962
2. คุณจินตนา ฑีฆะพันธ์ 089-7187408
3. คุณศศิธร บุญสุข
รูปภาพ :
  คลิก ดาว์นโหลด เอกสาร 1: หนังสือราชการ
  คลิก ดาว์นโหลด เอกสาร 2: แผ่นพับ
 
  คลิก ดาว์นโหลด เอกสาร 4:โครงการ
 
 
 
 
 
  กรณีโอนเงินค่าลงทะเบียน  
        ชื่อบัญชี   เงินรับฝากประเภทต่างๆ ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
                         บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 314-602379-2
 
 

 

 
 
Copyright@2012 : ICT - HPC7
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี : 45 ม.4 ถ.สถลมาร์ค ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 045-288-586-8 Fax: 045-288580| E-Mail : supatra.s@anamai.mail.go.th