เข้าสู่ระบบ    หน้าแรก ปี พ.ศ. 2559
++ ระบบลงทะเบียนออนไลน์ ++ HPC7
 

 เพิ่มคอร์สอบรม/ สัมมนา

 
 
 

รหัส
ชื่อ - สกุล
สังกัด
สถานะ
จัดการ
 63
นางสาวอัจฉริยาภรณ์ จันทร์ดี 
  โรงพยาบาลไทยเจริญ
มีสิทธิ์
 
 62
นางศิริลักษณ์ พลสมัคร 
  โรงพยาบาลม่วงสามสิบ
มีสิทธิ์
 
 61
นางชนาธิป ศรีสุระ 
  โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
มีสิทธิ์
 
 60
นางธนัญญา ยั่งยืน 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอแลน
มีสิทธิ์
 
 59
นางธฤฏวัน อุเทศ 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพังขว้างใต้
ผู้สมัคร
 
 58
นางสาวสุดาวรรณ ทองมนต์ 
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไพรบึง
มีสิทธิ์
 
 57
นางสาวจิตลดาวรรณ โสวะภาสน์ 
  สสอ.เลิงนกทา
มีสิทธิ์
 
 56
นางสาวทิพยวัลย์ สุทธาคง 
  โรงพยาบาลเขื่องใน
มีสิทธิ์
 
 55
นางสาวมธุรส หมื่นสุข 
  โรงพยาบาลเขื่องใน
มีสิทธิ์
 
 54
นางอนงค์ลักษณ์ ปราศจาก 
  รพ.สต.ก้านเหลือง
ผู้สมัคร
 
 53
นางสาวกาญจนา แก่นจันทร์ 
  รพ.สต.นาโพธิ์
มีสิทธิ์
 
 52
นางสาววรุณรักษ์ เจริญดี 
  รพ.สต.หนองบัวฮี
มีสิทธิ์
 
 51
นางอุมา กาหลง 
  รพ.สต.สร้างแก้ว
มีสิทธิ์
 
 50
นางสาวทัศนีย์ รสจันทร์ 
  รพ.สต.ไร่ใต้
มีสิทธิ์
 
 49
นางนภัสชภรณ์ นันทการ 
  รพ.สต.หนองไฮ
มีสิทธิ์
 
 48
นางยุไล วงศ์มณี 
  รพ.สต.นาชุม
มีสิทธิ์
 
 47
นางวัฒนา พรหมกสิกร 
  รพ.สต.หนองโพธิ์
มีสิทธิ์
 
 46
นางกุลวชิรา ปฐมวงศ์ไพรัช 
  รพ.สต.ทรายมูล
มีสิทธิ์
 
 45
นางประกายแก้ว เศรษฐมาตย์ 
  โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
มีสิทธิ์
 
 44
นางพูลสุข ชาคำมูล 
  โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
มีสิทธิ์
 
 43
นางวิมลรัตน์ สุวรรณไตร 
  โรงพยาบาลดอนตาล
มีสิทธิ์
 
 42
นางจีระมัย ซามงค์ 
  โรงพยาบาลดอนตาล
มีสิทธิ์
 
 41
นางสุชีรา อุตมะยาน 
  โรงพยาบาลโนนคูณ
มีสิทธิ์
 
 40
นางนิลาวรรณ ดาวเศษ 
  pcuวานรนิวาส อ.วานรนิวาส
ผู้สมัคร
 
 39
นางภัทนาภา ธรรมบุตร 
  โรงพยาบาลไพรบึง
ผู้สมัคร
 
 38
นางนิลาวรรณ ดาวเศษ 
  pcuวานรนิวาส อ.วานรนิวาส
ผู้สมัคร
 
 37
นางถิรนันท์ ผิวผา 
  โรงพยาบาลไพรบึง
มีสิทธิ์
 
 36
นางสาวสุอาภา สายสังข์ 
  โรงพยาบาลไพรบึง
มีสิทธิ์
 
 35
นางกุนตลา ปุณณาจุติกา 
  โรงพยาบาลไพรบึง
มีสิทธิ์
 
 34
นางอรุณรัตน์ ระกิติ 
  โรงพยาบาลไพรบึง
มีสิทธิ์
 
มีจำนวน สมาชิก ทั้งหมด 302 คน รวมทั้งหมด : 11 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7][8] 9 [10] หน้าถัดไป>>

ปีงบประมาณ  : 2555
ชื่อหลักสูตร  : การประชุมวิชาการอนามัยแม่และเด็กระดับเขต ครั้งที่ 3      
ประเภท  : ประชุม/ สัมมนา
ผู้รับผิดชอบ : 3 : กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก
วัตถประสงค์ : เพื่อสร้างเสริมศักยภาพของบุคลากรด้านอนามัยแม่และเด็ก ให้มีการดำเนินงานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงาน องค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านอนามัยแม่และเด็ก และสร้างเครือข่ายการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก
รายละเอียด  : ด่วน!!! โปรดทราบ เรื่อง : การสมัครลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมประชุมวิชาการแม่และเด็กและการชำระเงิน

ท่านที่สมัครลงทะเบียนประชุมวิชาการ ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิ์การเข้าอบรมได้จนถึงวันที่ 15 พ.ค 2555 เวลา 16.00 น.

ผู้ที่สมัครลงทะเบียนออนไลน์ไว้และโอนเงินค่าลงทะเบียนไปแล้วภายในวันที่ 15 พ.ค 2555 ไม่เกินเวลา 12.00 น. แต่ยังไม่ได้รับการเปลี่ยนสถานะผู้เข้าอบรมให้เป็น มีสิทธิ์ (โดยจะทำให้ท่านไม่มีรายชื่อเข้าอบรม) ขอให้ท่านนำหลักฐานการโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนมาแสดงในวันที่เข้าประชุม (16 พ.ค 2555) โดยทางผู้จัดการประชุมจะยึดถือตามหลักฐานการเงินโอนและระเบียบการชำระเงินค่าลงทะเบียนเป็นหลัก

สำหรับผู้ที่สมัครลงทะเบียนประชุมออนไลน์ไว้และยังไม่ได้โอนเงินค่าลงทะเบียน กรุณานำลำดับที่สมัครลงทะเบียนเพื่อไปติดต่อชำระเงินได้ที่หน้างานประชุม (16 พ.ค 2555) .....


หากท่านไม่แน่ใจ หรือ มีปัญหาในการสมัคร การชำระเงิน การส่งหลักฐานโอนเงิน ให้โทรประสานด่วนที่ คุณอุมาพร 081-069-6058 และคุณไปยดา 086-534-1743

ขอขอบคุณ
คณะผู้จัดการอบรม


วิทยากร  :
วัน-เวลา อบรม    : 16 - 18 พฤษภาคม 2555
สิ้นสุดการรับสมัคร  : 15 พ.ค. 2555
สถานที่จัดอบรม  : โรงแรมลายทอง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี    
จำนวนที่รับ  : 400   ท่าน
หน่วยกิตพยาบาล  : 18.5   หน่วยกิต
ค่าลงทะเบียน  : 1,500   บาท
ผู้ประสานงาน : 1. นางอุมาพร สังขฤกษ์ (081-069-6058)
2. นางสาวไปยดา วิรัศมี (086-534-1743)

รูปภาพ :
  คลิก ดาว์นโหลด เอกสาร 1: หนังสือราชการเชิญเข้าร่วมประชุมฯ
  คลิก ดาว์นโหลด เอกสาร 2: แผ่นพับการประชุมวิชาการอนามัยแม่และเด็ก2555
 
  คลิก ดาว์นโหลด เอกสาร 4:New! สรุปผลการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ด้านอนามัย
 
 
 
 
 
  กรณีโอนเงินค่าลงทะเบียน  
        ชื่อบัญชี   เงินรับฝากประเภทต่างๆ ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
                         บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 314-602379-2
 
 

 

 
 
Copyright@2012 : ICT - HPC7
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี : 45 ม.4 ถ.สถลมาร์ค ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 045-288-586-8 Fax: 045-288580| E-Mail : supatra.s@anamai.mail.go.th