เข้าสู่ระบบ    หน้าแรก ปี พ.ศ. 2559
++ ระบบลงทะเบียนออนไลน์ ++ HPC7
 

 เพิ่มคอร์สอบรม/ สัมมนา

 
 
 

รหัส
ชื่อ - สกุล
สังกัด
สถานะ
จัดการ
 93
นางสาวรัตนาภรณ์ เหนือโชติ 
  อบต.คำไหล
ผู้สมัคร
 
 92
นางสาวณัฐลิตา พุ่มแก้ว 
  อบต.คำไหล
ผู้สมัคร
 
 91
นางเกวลิน ผิวทอง 
  รพ.สต.หนองแคนน้อย
มีสิทธิ์
 
 90
นางพิศมัย ใจคง 
  โรงพยาบาลคำชะอี
มีสิทธิ์
 
 89
นางวิไลวรรณ นครไทย 
  โรงพยาบาลคำชะอี
มีสิทธิ์
 
 88
นางรุ่งตะวัน จันทรโรจน์รังษี 
  รพ.พระอาจารย์แบน ธนากโร
มีสิทธิ์
 
 87
นางสาวนิภาพร ทองแปลง 
  สำนักงานเทศบาลตำบลบุณฑริก
ผู้สมัคร
 
 86
นางสาวปรียาภัทร วรรณสุข 
  สำนักงานเทศบาลตำบลบุณฑริก
ผู้สมัคร
 
 85
นางกิตติยาพร สายสุด 
  รพ.สต.บ้านหัวดง
มีสิทธิ์
 
 84
นางสาวสมบูรณ์ วงศ์เครือศร 
  รพ.สต.บ้านฮ่องสิม
มีสิทธิ์
 
 83
นางสาวสุวรรณา คูณดก 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำหว้า
ผู้สมัคร
 
 82
นางจิรัฐติกาล โตไธสง 
  องค์การบริหารส่วนตำบลย่อ
มีสิทธิ์
 
 81
นางสาวรจรี ยืนมั่น 
  รพ.สิรินธร
มีสิทธิ์
 
 80
นางสาวยุพิน บุญลา 
  รพ.สต.สงยาง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
มีสิทธิ์
 
 79
นางสาวชุติมา ศรีสำอางค์ 
  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ผู้สมัคร
 
 78
นางศรีประภา สร้อยสนธิ์ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรี
มีสิทธิ์
 
 77
นางเติมใจ แหวนวงษ์ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรี
มีสิทธิ์
 
 76
นางรัตนาพร พัฒนะโชติ 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอาจสามรถ
ผู้สมัคร
 
 75
นางเพชมณี คูณศรี 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชะโงม
ผู้สมัคร
 
 74
นางจิรภา โมขทิพย์ 
  รพ.นาจะหลวย
มีสิทธิ์
 
 73
นางวรรณวิภา ศรีไสย์ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดู่
ผู้สมัคร
 
 72
นายเชวงศักดิ์ พุทโธ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย
ผู้สมัคร
 
 71
นางสาวจริยา กฤติยาวรรณ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
มีสิทธิ์
 
 70
นางอินทนิล เชื้อบุญชัย 
  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
มีสิทธิ์
 
 69
นางสาวเบญจวรรณ ผิวผ่อง 
  เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
มีสิทธิ์
 
 68
นางสาวอิศราภรณ์ เผ่าภูรี 
  เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
มีสิทธิ์
 
 67
นางสาวรัตนธิดา ประวัง 
  มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
มีสิทธิ์
 
 66
นางสาวศิริยุภา วรชินา 
  มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โปรแกรมสิรินธร
มีสิทธิ์
 
 65
นางสาวอลิสลา กุลพร 
  โรงพยาบาลม่วงสามสิบ
มีสิทธิ์
 
 64
นางนนทรัตน์ วรรณโคตร 
  โรงพยาบาลม่วงสามสิบ
มีสิทธิ์
 
มีจำนวน สมาชิก ทั้งหมด 302 คน รวมทั้งหมด : 11 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6][7] 8 [9][10] หน้าถัดไป>>

ปีงบประมาณ  : 2555
ชื่อหลักสูตร  : การประชุมวิชาการอนามัยแม่และเด็กระดับเขต ครั้งที่ 3      
ประเภท  : ประชุม/ สัมมนา
ผู้รับผิดชอบ : 3 : กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก
วัตถประสงค์ : เพื่อสร้างเสริมศักยภาพของบุคลากรด้านอนามัยแม่และเด็ก ให้มีการดำเนินงานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงาน องค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านอนามัยแม่และเด็ก และสร้างเครือข่ายการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก
รายละเอียด  : ด่วน!!! โปรดทราบ เรื่อง : การสมัครลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมประชุมวิชาการแม่และเด็กและการชำระเงิน

ท่านที่สมัครลงทะเบียนประชุมวิชาการ ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิ์การเข้าอบรมได้จนถึงวันที่ 15 พ.ค 2555 เวลา 16.00 น.

ผู้ที่สมัครลงทะเบียนออนไลน์ไว้และโอนเงินค่าลงทะเบียนไปแล้วภายในวันที่ 15 พ.ค 2555 ไม่เกินเวลา 12.00 น. แต่ยังไม่ได้รับการเปลี่ยนสถานะผู้เข้าอบรมให้เป็น มีสิทธิ์ (โดยจะทำให้ท่านไม่มีรายชื่อเข้าอบรม) ขอให้ท่านนำหลักฐานการโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนมาแสดงในวันที่เข้าประชุม (16 พ.ค 2555) โดยทางผู้จัดการประชุมจะยึดถือตามหลักฐานการเงินโอนและระเบียบการชำระเงินค่าลงทะเบียนเป็นหลัก

สำหรับผู้ที่สมัครลงทะเบียนประชุมออนไลน์ไว้และยังไม่ได้โอนเงินค่าลงทะเบียน กรุณานำลำดับที่สมัครลงทะเบียนเพื่อไปติดต่อชำระเงินได้ที่หน้างานประชุม (16 พ.ค 2555) .....


หากท่านไม่แน่ใจ หรือ มีปัญหาในการสมัคร การชำระเงิน การส่งหลักฐานโอนเงิน ให้โทรประสานด่วนที่ คุณอุมาพร 081-069-6058 และคุณไปยดา 086-534-1743

ขอขอบคุณ
คณะผู้จัดการอบรม


วิทยากร  :
วัน-เวลา อบรม    : 16 - 18 พฤษภาคม 2555
สิ้นสุดการรับสมัคร  : 15 พ.ค. 2555
สถานที่จัดอบรม  : โรงแรมลายทอง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี    
จำนวนที่รับ  : 400   ท่าน
หน่วยกิตพยาบาล  : 18.5   หน่วยกิต
ค่าลงทะเบียน  : 1,500   บาท
ผู้ประสานงาน : 1. นางอุมาพร สังขฤกษ์ (081-069-6058)
2. นางสาวไปยดา วิรัศมี (086-534-1743)

รูปภาพ :
  คลิก ดาว์นโหลด เอกสาร 1: หนังสือราชการเชิญเข้าร่วมประชุมฯ
  คลิก ดาว์นโหลด เอกสาร 2: แผ่นพับการประชุมวิชาการอนามัยแม่และเด็ก2555
 
  คลิก ดาว์นโหลด เอกสาร 4:New! สรุปผลการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ด้านอนามัย
 
 
 
 
 
  กรณีโอนเงินค่าลงทะเบียน  
        ชื่อบัญชี   เงินรับฝากประเภทต่างๆ ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
                         บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 314-602379-2
 
 

 

 
 
Copyright@2012 : ICT - HPC7
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี : 45 ม.4 ถ.สถลมาร์ค ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 045-288-586-8 Fax: 045-288580| E-Mail : supatra.s@anamai.mail.go.th