เข้าสู่ระบบ    หน้าแรก ปี พ.ศ. 2559
++ ระบบลงทะเบียนออนไลน์ ++ HPC7
 

 เพิ่มคอร์สอบรม/ สัมมนา

 
 
 

รหัส
ชื่อ - สกุล
สังกัด
สถานะ
จัดการ
 123
นางสาวศิญาภรณ์ ศรีพยอม 
  รพ.สต.บ้านนายอ
มีสิทธิ์
 
 122
นางบุญธรรม พิมพาลัย 
  โรงพยาบาลม่วงสามสิบ
มีสิทธิ์
 
 121
นางทองดี รัตนวัน 
  รพ.สต.ช่องเม็ก
มีสิทธิ์
 
 120
นางอรอุมา พุ่มพวง 
  รพ.สรรพสิทธิประสงค์อุุบลราชธานี
มีสิทธิ์
 
 119
นางวิไลวรรณ จักรสาร 
  รพ.สต.สร้างมิ่ง
มีสิทธิ์
 
 118
นางสาวสุดารัตน์ นามกระจ่าง 
  เทศบาลตำบลกระหวัน
มีสิทธิ์
 
 117
นางภัทรพร อรุณโรจน์ 
  โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง
มีสิทธิ์
 
 116
นางนาง นพวรรณ นันทา 
  โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง
มีสิทธิ์
 
 115
นายนิเวส พุ่มจันทร์ 
  รพ.สิรินธร
มีสิทธิ์
 
 114
นางนิตยา จงรักษ์ 
  โรงพยาบาลโนนคูณ
ผู้สมัคร
 
 113
นางระเอียด บู่แก้ว 
  โรงพยาบาลโนนคูณ
มีสิทธิ์
 
 112
นางสุณี สิมาขันธ์ 
  โรงพยาบาลโนนคูณ
มีสิทธิ์
 
 111
นางสาวศศิวรรณ ทัศนเอี่ยม 
  มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
มีสิทธิ์
 
 110
นางสาวณีรนุช วรไธสง 
  มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
มีสิทธิ์
 
 109
นางสาวสมเกียรติ สลับศรี 
  โรงพยาบาลโนนคูณ
มีสิทธิ์
 
 108
นางพัชรินทร์ พรหมจักร 
  รพร.สว่างแดนดิน
ผู้สมัคร
 
 107
นางชฎาภรณ์ ศรบุญทอง 
  โรงพยาบาลยางชุมน้อย
มีสิทธิ์
 
 106
นางสาวปิยะนุช ชูรัตน์ 
  รพ.สต.กกปลาซิว
มีสิทธิ์
 
 105
นางวราภรณ์ สุริโย 
  โรงพยาบาลยางชุมน้อย
มีสิทธิ์
 
 104
นางฉลาด บุตรไธสง 
  โรงพยาบาลยางชุมน้อย
มีสิทธิ์
 
 103
นางทวีติยา จันคณา 
  รพ.สต.กันตรวจ
มีสิทธิ์
 
 102
นางศิริยุพา ขันทอง 
  รพ.สต.กันตรวจ
มีสิทธิ์
 
 101
นางปาริชาต จันทศรี 
  รพ.สต.หนองอารี
มีสิทธิ์
 
 100
นางอรทัย กลิ่นเกลา 
  อบต.ยาง
มีสิทธิ์
 
 99
นางสุมนา ในทอง 
  รพ.สต.ไม้แก่น
มีสิทธิ์
 
 98
นางอำวิภา คุณวาที 
  รพ.สต.พะแวะ
มีสิทธิ์
 
 97
นางนาตยา ศิลาวรรณ 
  รพ.สต.ทุ่ม
มีสิทธิ์
 
 96
นางสาววรรณพร บุญสอน 
  รพ.สต.ตาโมกข์
มีสิทธิ์
 
 95
นางอรทัย สิงห์แจ่ม 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดวนใหญ่
มีสิทธิ์
 
 94
นางสาวธนาภรณ์ เพ็งมีศรี 
  โรงพยาบาลกุสุมาลย์
มีสิทธิ์
 
มีจำนวน สมาชิก ทั้งหมด 302 คน รวมทั้งหมด : 11 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4][5][6] 7 [8][9][10] หน้าถัดไป>>

ปีงบประมาณ  : 2555
ชื่อหลักสูตร  : การประชุมวิชาการอนามัยแม่และเด็กระดับเขต ครั้งที่ 3      
ประเภท  : ประชุม/ สัมมนา
ผู้รับผิดชอบ : 3 : กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก
วัตถประสงค์ : เพื่อสร้างเสริมศักยภาพของบุคลากรด้านอนามัยแม่และเด็ก ให้มีการดำเนินงานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงาน องค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านอนามัยแม่และเด็ก และสร้างเครือข่ายการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก
รายละเอียด  : ด่วน!!! โปรดทราบ เรื่อง : การสมัครลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมประชุมวิชาการแม่และเด็กและการชำระเงิน

ท่านที่สมัครลงทะเบียนประชุมวิชาการ ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิ์การเข้าอบรมได้จนถึงวันที่ 15 พ.ค 2555 เวลา 16.00 น.

ผู้ที่สมัครลงทะเบียนออนไลน์ไว้และโอนเงินค่าลงทะเบียนไปแล้วภายในวันที่ 15 พ.ค 2555 ไม่เกินเวลา 12.00 น. แต่ยังไม่ได้รับการเปลี่ยนสถานะผู้เข้าอบรมให้เป็น มีสิทธิ์ (โดยจะทำให้ท่านไม่มีรายชื่อเข้าอบรม) ขอให้ท่านนำหลักฐานการโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนมาแสดงในวันที่เข้าประชุม (16 พ.ค 2555) โดยทางผู้จัดการประชุมจะยึดถือตามหลักฐานการเงินโอนและระเบียบการชำระเงินค่าลงทะเบียนเป็นหลัก

สำหรับผู้ที่สมัครลงทะเบียนประชุมออนไลน์ไว้และยังไม่ได้โอนเงินค่าลงทะเบียน กรุณานำลำดับที่สมัครลงทะเบียนเพื่อไปติดต่อชำระเงินได้ที่หน้างานประชุม (16 พ.ค 2555) .....


หากท่านไม่แน่ใจ หรือ มีปัญหาในการสมัคร การชำระเงิน การส่งหลักฐานโอนเงิน ให้โทรประสานด่วนที่ คุณอุมาพร 081-069-6058 และคุณไปยดา 086-534-1743

ขอขอบคุณ
คณะผู้จัดการอบรม


วิทยากร  :
วัน-เวลา อบรม    : 16 - 18 พฤษภาคม 2555
สิ้นสุดการรับสมัคร  : 15 พ.ค. 2555
สถานที่จัดอบรม  : โรงแรมลายทอง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี    
จำนวนที่รับ  : 400   ท่าน
หน่วยกิตพยาบาล  : 18.5   หน่วยกิต
ค่าลงทะเบียน  : 1,500   บาท
ผู้ประสานงาน : 1. นางอุมาพร สังขฤกษ์ (081-069-6058)
2. นางสาวไปยดา วิรัศมี (086-534-1743)

รูปภาพ :
  คลิก ดาว์นโหลด เอกสาร 1: หนังสือราชการเชิญเข้าร่วมประชุมฯ
  คลิก ดาว์นโหลด เอกสาร 2: แผ่นพับการประชุมวิชาการอนามัยแม่และเด็ก2555
 
  คลิก ดาว์นโหลด เอกสาร 4:New! สรุปผลการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ด้านอนามัย
 
 
 
 
 
  กรณีโอนเงินค่าลงทะเบียน  
        ชื่อบัญชี   เงินรับฝากประเภทต่างๆ ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
                         บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 314-602379-2
 
 

 

 
 
Copyright@2012 : ICT - HPC7
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี : 45 ม.4 ถ.สถลมาร์ค ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 045-288-586-8 Fax: 045-288580| E-Mail : supatra.s@anamai.mail.go.th