เข้าสู่ระบบ    หน้าแรก ปี พ.ศ. 2559
++ ระบบลงทะเบียนออนไลน์ ++ HPC7
 

 เพิ่มคอร์สอบรม/ สัมมนา

 
 
 

รหัส
ชื่อ - สกุล
สังกัด
สถานะ
จัดการ
 183
นางสาวฉันทนา อ่อนทา 
  โรงพยาบาลนครพนม
มีสิทธิ์
 
 182
นางนวนนิต จันทร์สด 
  โรงพยาบาลนครพนม
ผู้สมัคร
 
 181
นางปิติยา จึงปิติธาดา 
  เทศบาลตำบลน้ำปลีก
มีสิทธิ์
 
 180
นางศนิชา แซ่อึ้ง 
  โรงพยาบาลไพรบึง
มีสิทธิ์
 
 179
นางสาวสุปราณี การพึ่งตน 
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
มีสิทธิ์
 
 178
นางสายพิณ สมภาค 
  รพ.สต.บ้านม่วงแยก
ผู้สมัคร
 
 177
นางสาวอรกร หิรัญธามน 
  เทศบาลเมืองกันทรลักษ์
มีสิทธิ์
 
 176
นางดวงจันทร์ หวังดี 
  โรงพยาบาลเขมราฐ
มีสิทธิ์
 
 175
นางสาวสุจิตรา ปิติโชคโภคินท์ 
  โรงพยาบาลเขมราฐ
มีสิทธิ์
 
 174
นางวิไลลักษณ์ เตชะสุข 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลักหิน
มีสิทธิ์
 
 173
นางโกสุม ลีลา 
  รพ.สต.ห้องแซง
มีสิทธิ์
 
 172
นางสาวศิริรัตน์ ธะประวัติ 
  รพ.สต.ตุงลุง
มีสิทธิ์
 
 171
นางสุภาณี นันทะแสน 
  รพ.สต.ห้วยไผ่
มีสิทธิ์
 
 170
นางสาวธิดาทิพย์ สุพรรณผิว 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวินบึก
ผู้สมัคร
 
 169
นางสาวปอลิน ชะหงษ์รัมย์ 
  รพ.สต.แก้งเรือง
มีสิทธิ์
 
 168
นางวิจูร บุญเนียม 
  เทศบาลตำบลบ้านด่าน
มีสิทธิ์
 
 167
นางจิราพัชร โคตสา 
  รพ.สต.บ้านคำพอก
มีสิทธิ์
 
 166
นางจตุพร หล้าธรรม 
  อบต.เมืองจันทร์
มีสิทธิ์
 
 165
นางนัทลี บุญนาค 
  รพ.สต.บ้านโพนงาม
มีสิทธิ์
 
 164
นางสไบ นันทะสิงห์ 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์วงศ์
มีสิทธิ์
 
 163
นางสาวสุวิชา เลิศศรี 
  รพ.สต.กันทรอม
ผู้สมัคร
 
 162
นางสาวเสาวลักษณ์ วงศ์วินัย 
  รพ.สต.กันทรอม
มีสิทธิ์
 
 161
นางสุวิมล บรรลัง 
  รพ.สต.น้ำคำแดง
มีสิทธิ์
 
 160
นางจันทร์เพ็ญ แพงดวงแก้ว 
  ห้องคลอด โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
มีสิทธิ์
 
 159
นางกัลยา สารีบุตร 
  รพ.สต.ค้อปอ
มีสิทธิ์
 
 158
นางวนิดา ชะเอม 
  PCU โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
มีสิทธิ์
 
 157
นางสาวอุมาพร อุนาภาค 
  โรงพยาบาลเสนางคนิคม
มีสิทธิ์
 
 156
นางพูนทรัพย์ บุญเฟรือง 
  รพ.สต.บ้านหลักหิน
มีสิทธิ์
 
 155
นางชวนพิส ป้องทอง 
  รพสต.สมสะอาด
ผู้สมัคร
 
 154
นางสมใจ กุลพร 
  รพ.สต.ยางสักกระโพหลุ่ม
มีสิทธิ์
 
มีจำนวน สมาชิก ทั้งหมด 302 คน รวมทั้งหมด : 11 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3][4] 5 [6][7][8][9][10] หน้าถัดไป>>

ปีงบประมาณ  : 2555
ชื่อหลักสูตร  : การประชุมวิชาการอนามัยแม่และเด็กระดับเขต ครั้งที่ 3      
ประเภท  : ประชุม/ สัมมนา
ผู้รับผิดชอบ : 3 : กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก
วัตถประสงค์ : เพื่อสร้างเสริมศักยภาพของบุคลากรด้านอนามัยแม่และเด็ก ให้มีการดำเนินงานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงาน องค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านอนามัยแม่และเด็ก และสร้างเครือข่ายการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก
รายละเอียด  : ด่วน!!! โปรดทราบ เรื่อง : การสมัครลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมประชุมวิชาการแม่และเด็กและการชำระเงิน

ท่านที่สมัครลงทะเบียนประชุมวิชาการ ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิ์การเข้าอบรมได้จนถึงวันที่ 15 พ.ค 2555 เวลา 16.00 น.

ผู้ที่สมัครลงทะเบียนออนไลน์ไว้และโอนเงินค่าลงทะเบียนไปแล้วภายในวันที่ 15 พ.ค 2555 ไม่เกินเวลา 12.00 น. แต่ยังไม่ได้รับการเปลี่ยนสถานะผู้เข้าอบรมให้เป็น มีสิทธิ์ (โดยจะทำให้ท่านไม่มีรายชื่อเข้าอบรม) ขอให้ท่านนำหลักฐานการโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนมาแสดงในวันที่เข้าประชุม (16 พ.ค 2555) โดยทางผู้จัดการประชุมจะยึดถือตามหลักฐานการเงินโอนและระเบียบการชำระเงินค่าลงทะเบียนเป็นหลัก

สำหรับผู้ที่สมัครลงทะเบียนประชุมออนไลน์ไว้และยังไม่ได้โอนเงินค่าลงทะเบียน กรุณานำลำดับที่สมัครลงทะเบียนเพื่อไปติดต่อชำระเงินได้ที่หน้างานประชุม (16 พ.ค 2555) .....


หากท่านไม่แน่ใจ หรือ มีปัญหาในการสมัคร การชำระเงิน การส่งหลักฐานโอนเงิน ให้โทรประสานด่วนที่ คุณอุมาพร 081-069-6058 และคุณไปยดา 086-534-1743

ขอขอบคุณ
คณะผู้จัดการอบรม


วิทยากร  :
วัน-เวลา อบรม    : 16 - 18 พฤษภาคม 2555
สิ้นสุดการรับสมัคร  : 15 พ.ค. 2555
สถานที่จัดอบรม  : โรงแรมลายทอง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี    
จำนวนที่รับ  : 400   ท่าน
หน่วยกิตพยาบาล  : 18.5   หน่วยกิต
ค่าลงทะเบียน  : 1,500   บาท
ผู้ประสานงาน : 1. นางอุมาพร สังขฤกษ์ (081-069-6058)
2. นางสาวไปยดา วิรัศมี (086-534-1743)

รูปภาพ :
  คลิก ดาว์นโหลด เอกสาร 1: หนังสือราชการเชิญเข้าร่วมประชุมฯ
  คลิก ดาว์นโหลด เอกสาร 2: แผ่นพับการประชุมวิชาการอนามัยแม่และเด็ก2555
 
  คลิก ดาว์นโหลด เอกสาร 4:New! สรุปผลการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ด้านอนามัย
 
 
 
 
 
  กรณีโอนเงินค่าลงทะเบียน  
        ชื่อบัญชี   เงินรับฝากประเภทต่างๆ ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
                         บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 314-602379-2
 
 

 

 
 
Copyright@2012 : ICT - HPC7
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี : 45 ม.4 ถ.สถลมาร์ค ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 045-288-586-8 Fax: 045-288580| E-Mail : supatra.s@anamai.mail.go.th