เข้าสู่ระบบ    หน้าแรก ปี พ.ศ. 2559
++ ระบบลงทะเบียนออนไลน์ ++ HPC7
 

 เพิ่มคอร์สอบรม/ สัมมนา

 
 
 

รหัส
ชื่อ - สกุล
สังกัด
สถานะ
จัดการ
 216
นางจิรายุ อุทธิเสน 
  โรงพยาบาลศรีสะเกษ
มีสิทธิ์
 
 215
นางนันทนา เขียวเข้ม 
  ปทุมราชวงศา
มีสิทธิ์
 
 214
นางโสภิญาดา อุ่นตา 
  เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา
มีสิทธิ์
 
 213
นางสาวภาณุมาศ มาศขาว 
  รพ.สต.กุดแข้ด่อน
มีสิทธิ์
 
 212
นางสาวจินตนา อินสา 
  รพสต.นามน
ผู้สมัคร
 
 211
นางวารีลักษณ์ จันทฤทธิ์ 
  รพ. สต. ทุ่งมน
ผู้สมัคร
 
 210
นางสาวละเอียด ไชยศล 
  โรงพยาบาลบ้านแพง
มีสิทธิ์
 
 209
นางสาวระพีรัตนา ทองบุศย์ 
  โรงพยาบาลบ้านแพง
มีสิทธิ์
 
 208
นางสาววิไลวรรณ ศรีสว่าง 
  รพ.สต.หนองไฮ
มีสิทธิ์
 
 207
นางสาวสงวน กิติศรีวรพันธุ์ 
  รพ.สต.หนองไฮ
มีสิทธิ์
 
 206
นางปนัดดา บุญราช 
  รพ.สต.โนนตาล
มีสิทธิ์
 
 205
นางกนกพร บุตรพรหม 
  รพ.สต.รามราช
มีสิทธิ์
 
 204
นางสุภาพร อินตะนัย 
  โรงพยาบาลยางชุมน้อย
มีสิทธิ์
 
 203
นางสุมิตรา ศรีนาม 
  โรงพยาบาลยางชุมน้อย
มีสิทธิ์
 
 202
นางรจนา บุษบงก์ 
  โรงพยาบาลยางชุมน้อย
มีสิทธิ์
 
 201
นายวสันต์ วงศ์ล่าม 
  รพ.สต.หนองเทา
มีสิทธิ์
 
 200
นางเพ็ญประภา พลหาราช 
  รพสต.เวินพระบาท
มีสิทธิ์
 
 199
นางสาวจุฬาลักษณ์ วิวัฒนกุลพาณิชย์ 
  สสอ.ท่าอุเทน
มีสิทธิ์
 
 198
นางธัชวรรณ ดลรุ่ง 
  รพ.เต่างอย
ผู้สมัคร
 
 197
นางสาวศิริวรรณ ณ นครพพม 
  รพสต.บ้านผึ้ง
ผู้สมัคร
 
 196
นางสุภาวดี จรูญเนตร์ 
  รพ.สต.เหล่าใหญ่
มีสิทธิ์
 
 195
นางระพีพรรณ สว่างแสง 
  รพ.สต.ดงเจริญ
มีสิทธิ์
 
 194
นางสาวกนกวรรณ งอกวงษ์ 
  รพ.สต.กุรุคุ
มีสิทธิ์
 
 193
นางปราณปรียา โคสะสุ 
  สนง.เทศบาลตำบลปทุม
มีสิทธิ์
 
 189
นางสาวพัชรินทร์ ช่างเจรจา 
  โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา
มีสิทธิ์
 
 188
นางรุ่งฤดี อ่อนทา 
  รพ.สต.ราษฎร์สำราญ
ผู้สมัคร
 
 187
นางเกสินี มีชัย 
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
มีสิทธิ์
 
 186
นางชุติมา บุรกรณ์ 
  รพ.สต.หนองบัว
ผู้สมัคร
 
 185
นางปิยาณี นักบุญ 
  โรงพยาบาลนครพนม
มีสิทธิ์
 
 184
นางเกียรติสุดา มรดก 
  โรงพยาบาลนครพนม
ผู้สมัคร
 
มีจำนวน สมาชิก ทั้งหมด 302 คน รวมทั้งหมด : 11 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2][3] 4 [5][6][7][8][9][10] หน้าถัดไป>>

ปีงบประมาณ  : 2555
ชื่อหลักสูตร  : การประชุมวิชาการอนามัยแม่และเด็กระดับเขต ครั้งที่ 3      
ประเภท  : ประชุม/ สัมมนา
ผู้รับผิดชอบ : 3 : กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก
วัตถประสงค์ : เพื่อสร้างเสริมศักยภาพของบุคลากรด้านอนามัยแม่และเด็ก ให้มีการดำเนินงานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงาน องค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านอนามัยแม่และเด็ก และสร้างเครือข่ายการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก
รายละเอียด  : ด่วน!!! โปรดทราบ เรื่อง : การสมัครลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมประชุมวิชาการแม่และเด็กและการชำระเงิน

ท่านที่สมัครลงทะเบียนประชุมวิชาการ ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิ์การเข้าอบรมได้จนถึงวันที่ 15 พ.ค 2555 เวลา 16.00 น.

ผู้ที่สมัครลงทะเบียนออนไลน์ไว้และโอนเงินค่าลงทะเบียนไปแล้วภายในวันที่ 15 พ.ค 2555 ไม่เกินเวลา 12.00 น. แต่ยังไม่ได้รับการเปลี่ยนสถานะผู้เข้าอบรมให้เป็น มีสิทธิ์ (โดยจะทำให้ท่านไม่มีรายชื่อเข้าอบรม) ขอให้ท่านนำหลักฐานการโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนมาแสดงในวันที่เข้าประชุม (16 พ.ค 2555) โดยทางผู้จัดการประชุมจะยึดถือตามหลักฐานการเงินโอนและระเบียบการชำระเงินค่าลงทะเบียนเป็นหลัก

สำหรับผู้ที่สมัครลงทะเบียนประชุมออนไลน์ไว้และยังไม่ได้โอนเงินค่าลงทะเบียน กรุณานำลำดับที่สมัครลงทะเบียนเพื่อไปติดต่อชำระเงินได้ที่หน้างานประชุม (16 พ.ค 2555) .....


หากท่านไม่แน่ใจ หรือ มีปัญหาในการสมัคร การชำระเงิน การส่งหลักฐานโอนเงิน ให้โทรประสานด่วนที่ คุณอุมาพร 081-069-6058 และคุณไปยดา 086-534-1743

ขอขอบคุณ
คณะผู้จัดการอบรม


วิทยากร  :
วัน-เวลา อบรม    : 16 - 18 พฤษภาคม 2555
สิ้นสุดการรับสมัคร  : 15 พ.ค. 2555
สถานที่จัดอบรม  : โรงแรมลายทอง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี    
จำนวนที่รับ  : 400   ท่าน
หน่วยกิตพยาบาล  : 18.5   หน่วยกิต
ค่าลงทะเบียน  : 1,500   บาท
ผู้ประสานงาน : 1. นางอุมาพร สังขฤกษ์ (081-069-6058)
2. นางสาวไปยดา วิรัศมี (086-534-1743)

รูปภาพ :
  คลิก ดาว์นโหลด เอกสาร 1: หนังสือราชการเชิญเข้าร่วมประชุมฯ
  คลิก ดาว์นโหลด เอกสาร 2: แผ่นพับการประชุมวิชาการอนามัยแม่และเด็ก2555
 
  คลิก ดาว์นโหลด เอกสาร 4:New! สรุปผลการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ด้านอนามัย
 
 
 
 
 
  กรณีโอนเงินค่าลงทะเบียน  
        ชื่อบัญชี   เงินรับฝากประเภทต่างๆ ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
                         บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 314-602379-2
 
 

 

 
 
Copyright@2012 : ICT - HPC7
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี : 45 ม.4 ถ.สถลมาร์ค ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 045-288-586-8 Fax: 045-288580| E-Mail : supatra.s@anamai.mail.go.th