เข้าสู่ระบบ    หน้าแรก ปี พ.ศ. 2559
++ ระบบลงทะเบียนออนไลน์ ++ HPC7
 

 เพิ่มคอร์สอบรม/ สัมมนา

 
 
 

รหัส
ชื่อ - สกุล
สังกัด
สถานะ
จัดการ
 247
นางสาวจิตราพันธ์ มูลสิงห์ 
  โรงพยาบาลบ้านม่วง
มีสิทธิ์
 
 246
นางจิราวรรณ คลังทอง 
  รพ.บ้านม่วง
มีสิทธิ์
 
 245
นางสาวอิสรีย์ ภัคคะกิตติ์ธเนศ 
  รพ.สต.บงเหนือ
มีสิทธิ์
 
 244
นางอุณารัตน์ พิบูลภักดี 
  รพ.สต.บ้านถ่อน
มีสิทธิ์
 
 243
นางวาสิฏฐี ศิริชัย 
  โรงพยาบาลมหาชนะชัย
มีสิทธิ์
 
 242
นางอัมพร อยู่คง 
  โรงพยาบาลมหาชนะชัย
มีสิทธิ์
 
 240
นางสมัย สูหญ้านาง 
  รพ.สต.บัววัด
มีสิทธิ์
 
 239
นางศิลามณี บำรุงศิริ 
  อบต.โพธิ์ตาก
มีสิทธิ์
 
 238
นางไพลิน จันทะพินิจ 
  อบต.โพธิ์ตาก
มีสิทธิ์
 
 237
นางสาวกาญจนา คำสุภา 
  อบต.โพธิ์ตาก
มีสิทธิ์
 
 236
นางสาววารุณี อัคจันทร์ 
  อบต.โพธิ์ตาก
มีสิทธิ์
 
 235
นางสาวอรดี โชคสวัสดิ์ 
  วพบ.สปส
มีสิทธิ์
 
 234
นางสุภาภรณ์ ลีประเสริฐพันธ์ 
  โรงพยาบาลหนองสูง
มีสิทธิ์
 
 233
นางสุภาภรณ์ ลีประเสริฐพันธ์ 
  โรงพยาบาลหนองสูง
ผู้สมัคร
 
 232
นางสาวจิราภรณ์ เมืองซ้าย 
  รพ.สต.ตบหู
มีสิทธิ์
 
 231
นายธีรวงศ์ ธรรมแก้ว 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โพนสิม
ผู้สมัคร
 
 230
นางวงเดือน วงศ์อนันต์ 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคำ
ผู้สมัคร
 
 229
นางสาวอัญชลี พิษดุพันธุ์ 
  รพ.สต.โสกแสง
มีสิทธิ์
 
 228
นางสาวฉลิกรณ์ กองไชย 
  รพ.สต.โนนสว่าง
มีสิทธิ์
 
 227
นายวันทา ศรียงยศ 
  เทศบาลตำบลโคกจาน
มีสิทธิ์
 
 226
นางสุกัญญา กองแก้ว 
  เทศบาลตำบลห้วยทับทัน
มีสิทธิ์
 
 225
นางวัฒนาพร พลพวก 
  โรงพยาบาลค้อวัง
ผู้สมัคร
 
 224
นางวิไลวรรณ พิพัฒน์เทวกุล 
  รพ.ชานุมาน
ผู้สมัคร
 
 223
นายธีระยุทธ อรรคสังข์ 
  รพ.สต.นาดอกไม้
ผู้สมัคร
 
 222
นางบงกชรัตน์ จันทร์สนิทศรี 
  โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย
มีสิทธิ์
 
 221
นางสาวจิรัตน์ดา สุทาวัน 
  โรงพยาบาลศรีสะเกษ
มีสิทธิ์
 
 220
นางสาวรัตน์สุดา อินทร์ธรรม 
  โรงพยาบาลศรีสะเกษ
มีสิทธิ์
 
 219
นายสมบูรณ์ แนวมั่น 
  รพ.สต.โคกหล่าม
มีสิทธิ์
 
 218
นางจริยา สร้อยนาก 
  โรงพยาบาลศรีสะเกษ
มีสิทธิ์
 
 217
นางศิวิไล โพธิ์ชัย 
  โรงพยาบาลศรีสะเกษ
มีสิทธิ์
 
มีจำนวน สมาชิก ทั้งหมด 302 คน รวมทั้งหมด : 11 หน้า : << ย้อนกลับ [1][2] 3 [4][5][6][7][8][9][10] หน้าถัดไป>>

ปีงบประมาณ  : 2555
ชื่อหลักสูตร  : การประชุมวิชาการอนามัยแม่และเด็กระดับเขต ครั้งที่ 3      
ประเภท  : ประชุม/ สัมมนา
ผู้รับผิดชอบ : 3 : กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก
วัตถประสงค์ : เพื่อสร้างเสริมศักยภาพของบุคลากรด้านอนามัยแม่และเด็ก ให้มีการดำเนินงานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงาน องค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านอนามัยแม่และเด็ก และสร้างเครือข่ายการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก
รายละเอียด  : ด่วน!!! โปรดทราบ เรื่อง : การสมัครลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมประชุมวิชาการแม่และเด็กและการชำระเงิน

ท่านที่สมัครลงทะเบียนประชุมวิชาการ ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิ์การเข้าอบรมได้จนถึงวันที่ 15 พ.ค 2555 เวลา 16.00 น.

ผู้ที่สมัครลงทะเบียนออนไลน์ไว้และโอนเงินค่าลงทะเบียนไปแล้วภายในวันที่ 15 พ.ค 2555 ไม่เกินเวลา 12.00 น. แต่ยังไม่ได้รับการเปลี่ยนสถานะผู้เข้าอบรมให้เป็น มีสิทธิ์ (โดยจะทำให้ท่านไม่มีรายชื่อเข้าอบรม) ขอให้ท่านนำหลักฐานการโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนมาแสดงในวันที่เข้าประชุม (16 พ.ค 2555) โดยทางผู้จัดการประชุมจะยึดถือตามหลักฐานการเงินโอนและระเบียบการชำระเงินค่าลงทะเบียนเป็นหลัก

สำหรับผู้ที่สมัครลงทะเบียนประชุมออนไลน์ไว้และยังไม่ได้โอนเงินค่าลงทะเบียน กรุณานำลำดับที่สมัครลงทะเบียนเพื่อไปติดต่อชำระเงินได้ที่หน้างานประชุม (16 พ.ค 2555) .....


หากท่านไม่แน่ใจ หรือ มีปัญหาในการสมัคร การชำระเงิน การส่งหลักฐานโอนเงิน ให้โทรประสานด่วนที่ คุณอุมาพร 081-069-6058 และคุณไปยดา 086-534-1743

ขอขอบคุณ
คณะผู้จัดการอบรม


วิทยากร  :
วัน-เวลา อบรม    : 16 - 18 พฤษภาคม 2555
สิ้นสุดการรับสมัคร  : 15 พ.ค. 2555
สถานที่จัดอบรม  : โรงแรมลายทอง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี    
จำนวนที่รับ  : 400   ท่าน
หน่วยกิตพยาบาล  : 18.5   หน่วยกิต
ค่าลงทะเบียน  : 1,500   บาท
ผู้ประสานงาน : 1. นางอุมาพร สังขฤกษ์ (081-069-6058)
2. นางสาวไปยดา วิรัศมี (086-534-1743)

รูปภาพ :
  คลิก ดาว์นโหลด เอกสาร 1: หนังสือราชการเชิญเข้าร่วมประชุมฯ
  คลิก ดาว์นโหลด เอกสาร 2: แผ่นพับการประชุมวิชาการอนามัยแม่และเด็ก2555
 
  คลิก ดาว์นโหลด เอกสาร 4:New! สรุปผลการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ด้านอนามัย
 
 
 
 
 
  กรณีโอนเงินค่าลงทะเบียน  
        ชื่อบัญชี   เงินรับฝากประเภทต่างๆ ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
                         บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 314-602379-2
 
 

 

 
 
Copyright@2012 : ICT - HPC7
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี : 45 ม.4 ถ.สถลมาร์ค ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 045-288-586-8 Fax: 045-288580| E-Mail : supatra.s@anamai.mail.go.th