เข้าสู่ระบบ    หน้าแรก ปี พ.ศ. 2559
++ ระบบลงทะเบียนออนไลน์ ++ HPC7
 

 เพิ่มคอร์สอบรม/ สัมมนา

 
 
 

รหัส
ชื่อ - สกุล
สังกัด
สถานะ
จัดการ
 277
นางไกรวรรณ พลหาญ 
  รพ.สต.หนองยอ
มีสิทธิ์
 
 276
นางเกยูร นิระบุตร 
  รพ.สต.ศิริพัฒนา
มีสิทธิ์
 
 275
นางผกากรอง นามกอง 
  รพ.สต.น้ำอ้อม
มีสิทธิ์
 
 274
นางสุมิตตา นากรณ์ 
  รพ.สต.โพนเมือง
มีสิทธิ์
 
 273
นางสาวพรทิพย์ แก้วสิงห์ 
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
ผู้สมัคร
 
 272
นางสาวฐานิดา วิทย์ไพศาสตร์ 
  รพสต.เมืองแคน
ผู้สมัคร
 
 271
นางสาวพัชรา หงษ์สุวรรณ 
  ศูนย์สุขภาพชุมชนสุปัฏนาราม
มีสิทธิ์
 
 270
นางรัตนาภรณ์ วราพุฒ 
  รพสต.ขะยุง
มีสิทธิ์
 
 269
นางสายพิณ เกตุแก้ว 
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
ผู้สมัคร
 
 268
นางสาวรัสวรรณ แสนคำหมื่น 
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
ผู้สมัคร
 
 267
นางนิพพาภัทร์ สินทรัพย์ 
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
ผู้สมัคร
 
 266
นางสาวจิณวัตร จันครา 
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
ผู้สมัคร
 
 265
นางสาวกัลยา บัวบาน 
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
ผู้สมัคร
 
 264
นางจงลักษณ์ ทวีแก้ว 
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
ผู้สมัคร
 
 263
นางสาวพิชชาภรณ์ แสนทวีสุข 
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
ผู้สมัคร
 
 262
นางศริญญา พันธ์แสง 
  เทศบาลตำบลตาลสุม
มีสิทธิ์
 
 261
นายไสว ดอกพุฒ 
  สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสิทธิ์
 
 260
นางรัชนี อุทธสิงห์ 
  สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
มีสิทธิ์
 
 259
นางสาวเพชรรัตน์ ปูคะธรรม 
  รพ.สต.นากอก
มีสิทธิ์
 
 258
นางสาวกาญจนา ศรีวรมย์ 
  รพ.สต.โชคอำนวย
มีสิทธิ์
 
 257
นางสาวพาฝัน ชายคำ 
  รพร.สว่างแดนดิน
มีสิทธิ์
 
 256
นางรุ่งนภา บัวหอม 
  โรงพยาบาลโนนคูณ
มีสิทธิ์
 
 255
นางจุไรรัตน์ แสนโสม 
  เทศบาลตำบลกันทรารมย์
มีสิทธิ์
 
 254
นางกิตติมา สีหะวงษ์ 
  เทศบาลตำบลกันทรารมย์
มีสิทธิ์
 
 253
นางวิภวานีศ์ นาดูน 
  โรงพยาบาลเขมราฐ
มีสิทธิ์
 
 252
นางจารุณี เชื้อชม 
  ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
ผู้สมัคร
 
 251
นางเพ็ญณัฐกาณฑ์ พลทรัพย์ศิริ 
  โรงพยาบาลเขมราฐ
มีสิทธิ์
 
 250
นางปาณิสรา ไชยนา 
  รพ.มหาชนะชัย
มีสิทธิ์
 
 249
นางสาวรสริน เชื้อชา 
  รพ.มหาชนะชัย
มีสิทธิ์
 
 248
นางสาวปาริชาติ ดำดี 
  เทศบาลตำบลป่าติ้ว
มีสิทธิ์
 
มีจำนวน สมาชิก ทั้งหมด 302 คน รวมทั้งหมด : 11 หน้า : << ย้อนกลับ [1] 2 [3][4][5][6][7][8][9][10] หน้าถัดไป>>

ปีงบประมาณ  : 2555
ชื่อหลักสูตร  : การประชุมวิชาการอนามัยแม่และเด็กระดับเขต ครั้งที่ 3      
ประเภท  : ประชุม/ สัมมนา
ผู้รับผิดชอบ : 3 : กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก
วัตถประสงค์ : เพื่อสร้างเสริมศักยภาพของบุคลากรด้านอนามัยแม่และเด็ก ให้มีการดำเนินงานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงาน องค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านอนามัยแม่และเด็ก และสร้างเครือข่ายการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก
รายละเอียด  : ด่วน!!! โปรดทราบ เรื่อง : การสมัครลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมประชุมวิชาการแม่และเด็กและการชำระเงิน

ท่านที่สมัครลงทะเบียนประชุมวิชาการ ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิ์การเข้าอบรมได้จนถึงวันที่ 15 พ.ค 2555 เวลา 16.00 น.

ผู้ที่สมัครลงทะเบียนออนไลน์ไว้และโอนเงินค่าลงทะเบียนไปแล้วภายในวันที่ 15 พ.ค 2555 ไม่เกินเวลา 12.00 น. แต่ยังไม่ได้รับการเปลี่ยนสถานะผู้เข้าอบรมให้เป็น มีสิทธิ์ (โดยจะทำให้ท่านไม่มีรายชื่อเข้าอบรม) ขอให้ท่านนำหลักฐานการโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนมาแสดงในวันที่เข้าประชุม (16 พ.ค 2555) โดยทางผู้จัดการประชุมจะยึดถือตามหลักฐานการเงินโอนและระเบียบการชำระเงินค่าลงทะเบียนเป็นหลัก

สำหรับผู้ที่สมัครลงทะเบียนประชุมออนไลน์ไว้และยังไม่ได้โอนเงินค่าลงทะเบียน กรุณานำลำดับที่สมัครลงทะเบียนเพื่อไปติดต่อชำระเงินได้ที่หน้างานประชุม (16 พ.ค 2555) .....


หากท่านไม่แน่ใจ หรือ มีปัญหาในการสมัคร การชำระเงิน การส่งหลักฐานโอนเงิน ให้โทรประสานด่วนที่ คุณอุมาพร 081-069-6058 และคุณไปยดา 086-534-1743

ขอขอบคุณ
คณะผู้จัดการอบรม


วิทยากร  :
วัน-เวลา อบรม    : 16 - 18 พฤษภาคม 2555
สิ้นสุดการรับสมัคร  : 15 พ.ค. 2555
สถานที่จัดอบรม  : โรงแรมลายทอง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี    
จำนวนที่รับ  : 400   ท่าน
หน่วยกิตพยาบาล  : 18.5   หน่วยกิต
ค่าลงทะเบียน  : 1,500   บาท
ผู้ประสานงาน : 1. นางอุมาพร สังขฤกษ์ (081-069-6058)
2. นางสาวไปยดา วิรัศมี (086-534-1743)

รูปภาพ :
  คลิก ดาว์นโหลด เอกสาร 1: หนังสือราชการเชิญเข้าร่วมประชุมฯ
  คลิก ดาว์นโหลด เอกสาร 2: แผ่นพับการประชุมวิชาการอนามัยแม่และเด็ก2555
 
  คลิก ดาว์นโหลด เอกสาร 4:New! สรุปผลการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ด้านอนามัย
 
 
 
 
 
  กรณีโอนเงินค่าลงทะเบียน  
        ชื่อบัญชี   เงินรับฝากประเภทต่างๆ ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
                         บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 314-602379-2
 
 

 

 
 
Copyright@2012 : ICT - HPC7
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี : 45 ม.4 ถ.สถลมาร์ค ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 045-288-586-8 Fax: 045-288580| E-Mail : supatra.s@anamai.mail.go.th