เข้าสู่ระบบ    หน้าแรก ปี พ.ศ. 2559
++ ระบบลงทะเบียนออนไลน์ ++ HPC7
 

 เพิ่มคอร์สอบรม/ สัมมนา

 
 
 

รหัส
ชื่อ - สกุล
สังกัด
สถานะ
จัดการ
 19
นางพรพัฒน์ วรรณทอง 
  รพสต หลักหิน
ผู้สมัคร
 
 18
นางอรวรรณ มานะศรีสุริยัน 
  รพ.สต.หนองแวง
ผู้สมัคร
 
 17
นางลักขณี สมรัตน์ 
  รพสตกันจด
ผู้สมัคร
 
 16
นางสาวสาวิกา โหรา 
  รพ.สต.โพธิ์
ผู้สมัคร
 
 15
นางจงกลณี ไตรสรณกุล 
  รพ.สต.หนองแก้ว
ผู้สมัคร
 
 14
นายภาคภูมิ สายหยุด 
  รพสต หนองไฮ
ผู้สมัคร
 
 13
นางปริศนา เส้งโสตะ 
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองศรีสะเกษ
ผู้สมัคร
 
 12
นางสาวหทัยรัตน์ ชาติมนตรี 
  รพ.สต.หนองคู
ผู้สมัคร
 
 11
นางอัญชลี พระอารักษ์ 
  รพสตกลาง
ผู้สมัคร
 
 10
นางสุมาลี ไทกุล 
  รพ.สต.โพนข่า
ผู้สมัคร
 
 9
นางมาฆมาศ เอกศิริ 
  รพ.สต.ก้านเหลือง
ผู้สมัคร
 
 8
นางเชาวนี อร่ามเรือง 
  รพ.สต.โนนแกด
ผู้สมัคร
 
 7
นางปรางทิพย์ ภิรมย์ 
  รพ.สต.ตะดอบ
ผู้สมัคร
 
 6
นางชนิกานต์ ศรีพล 
  รพ.สต.คูชอด
ผู้สมัคร
 
 5
นางธิดา รัตนสิทธิ์ 
  รพ.สต.แทง
ผู้สมัคร
 
 4
นางวนิดา สง่างาม 
  โรงพยาบาลเมืองจันทร์
ผู้สมัคร
 
 2
นางอรพิน อินวัน 
  รพ.สต.สำโรงเกียรติ อ.ขุนหาญ
ผู้สมัคร
 
 1
นางมาลีวรรณ จันตะ 
  รพ.สต.พราน
ผู้สมัคร
 
มีจำนวน สมาชิก ทั้งหมด 48 คน รวมทั้งหมด : 2 หน้า : << ย้อนกลับ [1]

ปีงบประมาณ  : 2555
ชื่อหลักสูตร  : การบำบัดผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินโดยใช้เทคนิคการปรับความคิดและพฤติกรรม(CBT) รุ่นที่ 5      
ประเภท  : ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผู้รับผิดชอบ : 5 : กลุ่มอนามัยวัยทำงาน
วัตถประสงค์ : เพื่อสร้างเสริมศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุขให้เป็นนักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยใช้ทักษะการปรับความคิดเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรม ในผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกิน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถ
1. จัดตั้งคลินิกไร้พุงได้
2. จัดกระบวนการให้บริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้
3. ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้

รายละเอียด  : เปิดรับบุคลากรสาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานคลินิกไร้พุง ทุกระดับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมการอบรม รุ่นละ 50 คน จำนวน 8 รุ่น
รุ่นที่ 1 วันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2555
รุ่นที่ 2 วันที่ 13-15 มิถุนายน 2555
รุ่นที่ 3 วันที่ 27-29 มิถุนายน 2555
รุ่นที่ 4 วันที่ 11-13 กรกฎาคม 2555
รุ่นที่ 5 วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2555
รุ่นที่ 6 วันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2555
รุ่นที่ 7 วันที่ 15-17 สิงหาคม 2555
รุ่นที่ 8 วันที่ 22-24 สิงหาคม 2555
วิทยากร  : จากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 อุบลราชธานี
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
วัน-เวลา อบรม    : วันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2555
สิ้นสุดการรับสมัคร  : 9 ก.ค. 2555
สถานที่จัดอบรม  : ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี    
จำนวนที่รับ  : 50   ท่าน
หน่วยกิตพยาบาล  : 16   หน่วยกิต
ค่าลงทะเบียน  : 3,000   บาท
ผู้ประสานงาน : 1. คุณลักขณา แย้มพิวัน 081-7300962
2. คุณจินตนา ฑีฆะพันธ์ 089-7187408
3. คุณศศิธร บุญสุข
รูปภาพ :
  คลิก ดาว์นโหลด เอกสาร 1: โครงการ
  คลิก ดาว์นโหลด เอกสาร 2: แผ่นพับ
 
  คลิก ดาว์นโหลด เอกสาร 4:หนังสือราชการ
 
 
 
 
 
  กรณีโอนเงินค่าลงทะเบียน  
        ชื่อบัญชี   เงินรับฝากประเภทต่างๆ ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
                         บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 314-602379-2
 
 

 

 
 
Copyright@2012 : ICT - HPC7
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี : 45 ม.4 ถ.สถลมาร์ค ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 045-288-586-8 Fax: 045-288580| E-Mail : supatra.s@anamai.mail.go.th