หน้าหลัก >> เอกสารทั่วไป
เอกสารทั่วไป
โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุประจำปี 2561 (8 พ.ค. 2561)
ประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ พ.ศ.2560-2579 วันที่ 23 มิถุนายน 2560 (28 มิ.ย. 2560)
เอกสารประกอบการประชุม PP&P Excellence Forum ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (29 พ.ค. 2560)
เอกสารบรรยาย ดร.สุทิน ชนะบุญ วันที่ 27 มกราคม 2560 (1 ก.พ. 2560)
เทคนิคการจัดการค่ากลาง (คำบรรยายของ อธิบดี กรมอนามัย) (22 ธ.ค. 2559)
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงและบูรณาการการดำเนินงานกับภาคีเครือข่าย (11 พ.ย.2559) (16 พ.ย. 2559)
อบรม 43 แฟ้มทันตสาธารณสุข ปี 2559 ดาวน์โหลด 1240 ครั้ง (6 มิ.ย. 2559)

หน้า : [1]

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416