++ ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ++
 
 ศูนย์อนามัยที่ 7 ยินดีต้อนรับ
 
   
ดาวน์โหลด
 
   
   
   
   
   
   
   
 
Visiter
 
     
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
Intranet กรมอนามัย
Username
Password
 
 

 
   
 
หน้าหลัก >> ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด
ดาว์นโหลดไฟล์ภาพกิจกรรม
อ่าน 221 ครั้ง
ไฟล์ นำเสนอ "นโยบายกรมอนามัย การส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ 2558"
percentile high of fundus
ดาวน์โหลด 6322 ครั้ง
เอกสารการประชุม แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
อ่าน 1300 ครั้ง
เอกสารประกอบการบรรยายการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยกรมอนามัยในส่วนภูมิภาค ศูนย์อนามัยที่ 5 - 10
ดาวน์โหลด 726 ครั้ง
บทสรุปผลการประเมินการจัดประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทรัพยากรบุคคลศูนย์อนามัยที่ 1-12 กรมอนามัย ณ ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
ดาวน์โหลด 804 ครั้ง
เอกสารประกอบการประชุมนักยุทธศาสตร์ ศูนย์อนามัยที่ 1-12 ครั้งที่ 2
ดาวน์โหลด 18338 ครั้ง
บทสรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มแพทย์อาวุโสและผู้บริหารกรมอนามัย ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2554
ดาวน์โหลด 289 ครั้ง
เรื่องราวแพทย์ใช้ทุน โดยนพ.ฐิติกร โตโพธิ์ไทย
ไฟล์เอกสารเพิ่มเติมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นำกรมอนามัย โดย ดร.ณัฐวัฒน์
Download ไฟล์การประชุมเชิงปฎิบัติการ : ทิศทางและนโยบายการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
เอกสารบรรยายการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
สรุปอบรมแกนนำผู้สูงอายุพึ่งตนเองได้ด้วยการออกกำลังกาย
สรุปนิเทศชมรมผู้สูงอายุปี 52
แผ่นพับวัดส่งเสริมสุขภาพ52
คู่มือก้าวสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
Download File : สื่อการจัดนิทรรศการภาวะโภชนาการ และเพศคีกษา
Download File นำเสนอ : โครงการพัฒนาขีดความสามารถโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
คู่มือสำหรับแพทย์ แนวทางการใช้ยา Oseltamivir รักษาไข้หวัดใหญ่ (ฉบับปรับปรุง)
คู่มือประชาชนในการป้องกันดูแลตนเองจากไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ ฉบับสมบูรณ์
ดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009
Download สื่อสนับสนุนไข้หวัดสายพันธ์ใหม่ 2009 "กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ"
Download แบบรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุ, แบบรายงานผลการดำเนินงาน สส2. และแบบประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ
Download โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำพระสงฆ์
Download ข้อมูลการนำเสนอการประชุมวิชาการเครือข่ายท้องถิ่นน่าอยู่
เอกสารรายงานการนิเทศติดตามงานบริการอนามัยผู้สูงอายุในโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินรับรองเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในระดับกระบวนการ
ไฟล์นำเสนอการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "พัฒนาศักยภาพการส่งเสนิมสุขภาพและอนามัยในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ" 26 มค. 52
แบบรายงานผลการดำเนินงานอนามัยวัยเรียน วัยรุ่น ปีงบประมาณ 2552
คู่มือและแบบรายงานระบบรายงาน ก.2 version 11 มกราคม 2552
เกณฑ์ตลาดสดน่าซื้อ 8 หมวด
โปรแกรมทดสอบสมรรถภาพร่างกายวัยทำงาน
แนวทางการดำเนินงานผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2552
คู่มือระบบรายงาน ก.2 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโรงพยาบาล version 1 ธ.ค.51
คู่มือระบบรายงาน ก.2 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานในสสจ. version 1 ธ.ค.51
แนวทางการดำเนินงานประเด็นยุทธศาสตร์กรมอนามัย ปี 2552
แบบประเมินเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ
แบบประเมินเพื่อการประกวดศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ ยอดเยี่ยม
แนวทางการคัดเลือก ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ยอดเยี่ยมแห่งปี 2551
แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลรายงานอนามัยแม่และเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2551
มาตรฐานสายใยรักแห่งครอบครัว ฉบับปรับปรุง 18 ธ.ค.2550
เกณฑ์ การประกวดชมรมผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2551
เกณฑ์ประกวดวัดส่งเสริมสุขภาพปี2551
แผนการดำเนินงานส้วมปี 51 ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี

หน้า : [1]
 

 

     
     

 

 

 
 
   
facebook
 

 
 
 
 
 
     

QR Code HPC7