หน้าหลัก >> โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หนังสือเชิญเข้าร่วมการอบรมฯ (11 ม.ค. 2560)
ใบสมัครเข้ารับการอบรมฯ (11 ม.ค. 2560)
หลักสูตร การดูแลและส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย (11 ม.ค. 2560)
หลักสูตร "ยกร่างกฏหมายสาธารณสุขฯ" (11 ม.ค. 2560)
หลักสูตร การเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารและน้ำ (11 ม.ค. 2560)
หลักสูตร การประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ (11 ม.ค. 2560)

หน้า : [1]

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416