หน้าหลัก >> เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารดาวน์โหลด
โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุประจำปี 2561
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม เขตสุขภาพที่ 7
ค่ากลางความสำเร็จในการดำเนินงานหมู่บ้าน/ชุมชนไอโอดีน เขตสุขภาพที่ 7
ค่ากลางความสำเร็จในการดำเนินงานเฝ้าระวังมะเร็งเต้านม เขตสุขภาพที่ 7
ค่ากลางตวามคาดหวังการส่งเสริมสุขภาพเพื่อวัยทำงานหุ่นดี สุขภาพดี จังหวัดกาฬสินธุ์
ค่ากลางตวามคาดหวังการส่งเสริมสุขภาพเพื่อวัยทำงานหุ่นดี สุขภาพดี จังหวัดมหาสารคาม
ค่ากลางความคาดหวังการส่งเสริมสุขภาพเพือวัยทำงาน หุ่นดี สุขภาพดี จังหวัดร้อยเอ็ด
ค่ากลางความคาดหวังการส่งเสริมสุขภาพเพื่อวัยทำงานหุ่นดี สุขภาพดี จังหวัดขอนแก่น
ค่ากลางความสำเร็จในการส่งเสริมสุขภาพเพื่อวัยทำงานหุ่นดี สุขภาพดี เขต 7
ไวนิล ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวแซบ
หนังสือราชการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมฯ
ใบสมัครเข้ารับการอบรมฯ
แผ่นพับ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA)
แผ่นพับหลักสูตรการพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพน้ำประปา/น้ำบริโภค
แผ่นพับหลักสูตรการส่งเสริมการบังคับใช้ พ.ร.บ. (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๐
ประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ พ.ศ.2560-2579 วันที่ 23 มิถุนายน 2560
คู่มือการปฏิบัติงาน CG ในเขตสุขภาพที่ 7 ดาวน์โหลด 238 ครั้ง
เอกสารประกอบการประชุม PP&P Excellence Forum ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เอกสารควบคุมภายใน
เอกสารควบคุมภายใน
เอกสารบรรยาย ดร.สุทิน ชนะบุญ วันที่ 27 มกราคม 2560

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416