หน้าหลัก >> เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารดาวน์โหลด
ประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ พ.ศ.2560-2579 วันที่ 23 มิถุนายน 2560
คู่มือการปฏิบัติงาน CG ในเขตสุขภาพที่ 7 ดาวน์โหลด 154 ครั้ง
เอกสารประกอบการประชุม PP&P Excellence Forum ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เอกสารควบคุมภายใน
เอกสารควบคุมภายใน
เอกสารบรรยาย ดร.สุทิน ชนะบุญ วันที่ 27 มกราคม 2560
หนังสือเชิญเข้าร่วมการอบรมฯ
ใบสมัครเข้ารับการอบรมฯ
หลักสูตร การดูแลและส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย
หลักสูตร "ยกร่างกฏหมายสาธารณสุขฯ"
หลักสูตร การเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
หลักสูตร การประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
ชุดข้อมุลสำหรับการสอน Care Giver
เทคนิคการจัดการค่ากลาง (คำบรรยายของ อธิบดี กรมอนามัย)
ทำเนียบรุ่น CM 2/2560
ทำเนียบรุ่น CM 1/2560
Care Manager (CM 2/2560) ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
Care Manager (CM 1/2560) ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงและบูรณาการการดำเนินงานกับภาคีเครือข่าย (11 พ.ย.2559)
Care Manager (CM 1/2559) ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
อบรม 43 แฟ้มทันตสาธารณสุข ปี 2559 ดาวน์โหลด 1183 ครั้ง

หน้า : [1]

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416