หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม
ศอ.7 จัดประชุมนำเสนอแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (16 ก.ค. 2561)
ศอ.7 จัดประกวดLike Talk เรื่องเล่าเร้าพลัง สู่องค์กรแห่งความสุข (11 ก.ค. 2561)
ศอ.7 จัดกิจกรรมนำเสนอและประกวด KM วิจัยและนวัตกรรม ปี 2561 (11 ก.ค. 2561)
ศอ.7 จัดอบรมฟื้นฟูความรู้ “การป้องกันอัคคีภัย” ปี 2561 (6 ก.ค. 2561)
ศอ.7 ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2562 ด้วย AAIM (4 ก.ค. 2561)
ศอ.7 ต้อนรับคณะติดตามประเมินผลดำเนินงานคลินิก DPAC (3 ก.ค. 2561)
ศอ.7 จัดกิจกรรมวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2561 (3 ก.ค. 2561)
ศอ.7 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้หลักสูตรแกนกลางการใช้คู่มือเฝ้าระวัง ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับครู ข (3 ก.ค. 2561)
ศอ.7 จัดประชุม การพัฒนาพฤติกรรมการบริการสู่ความเลิศ (2 ก.ค. 2561)
ศอ.7 ร่วมประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 11 มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต เพื่อการเจริญเติบโตคุณภาพ (2 ก.ค. 2561)
ศอ.7 จัดกิจกรรม เด็กดีมีธรรมะ ครั้งที่ 7/2561 (2 ก.ค. 2561)
ศอ.7 ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก ศอ.2 พิษณุโลก (29 มิ.ย. 2561)
ศอ.7 จัดประชุม MCH Board เขตสุขภาพที่ 7 (27 มิ.ย. 2561)
ศอ.7 ร่วมงาน เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 6/2561 (27 มิ.ย. 2561)
ศอ.7 จัดกิจกรรม สัปดาห์เภสัชกรรม (26 มิ.ย. 2561)
ศอ.7 ปฐมนิเทศ ผู้เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้น Strengthening Midwifery Educators in Lao PDR รุ่นที่ 3 (25 มิ.ย. 2561)
ศอ.7 จัดกิจกรรมวันไอโอดีนแห่งชาติ (25 มิ.ย. 2561)
ศอ.7 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน (25 มิ.ย. 2561)
ศอ. 7 ขอนแก่น คัดเลือกสุดยอดส้วมแห่งปี 2560 ระดับเขต (25 มิ.ย. 2561)
ศอ.7 ถวายความรู้พระสงฆ์ หลักสูตร พระคิลานุปัฏฐาก พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด (อสว.) (22 มิ.ย. 2561)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ถัดไป>>

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416