ข่าวกิจกรรม
ศอ.7 จัดประชุมคณะกรรมการ GREEN & CLEAN Hospital เขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 2/2562 (21/03/2562)
ศอ.7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ค่ากลาง และการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับวัยรุ่น (19/03/2562)
ศอ.7 ร่วมตรวจราชการนิเทศงานกรณีปกติ จังหวัดกาฬสินธุ์ รอบที่ 1/2562 (15/03/2562)
ศอ.7 ร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศงานกองทุนหลักประกันสุขภาพและกองทุนดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) (15/03/2562)
ศอ.7 เยี่ยมเสริมพลังตำบลที่มีระบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) (14/03/2562)
ศอ.7 ร่วมกิจกรรม วันสถาปนากรมอนามัย ครบรอบ 67 ปี และแสดงความยินดีกับคนดีศรีอนามัย ประจำปี 2561 (12/03/2562)
ศอ.7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุแบบองค์รวม เขตสุขภาพที่ 7 (08/03/2562)
ศอ.7 ร่วมตรวจราชการนิเทศงานกรณีปกติ จังหวัดขอนแก่น รอบที่ 1/2562 (08/03/2562)
ศอ.7 รับการตรวจเยี่ยมจาก รองอธิบดีกรมอนามัย และคณะ (07/03/2562)
ศอ.7 จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษาระดับเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2561 (04/03/2562)
ศอ.7 เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานโครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน (28/02/2562)
ศอ.7 จัดประชุมวิชาการ เรื่อง "การยศาสตร์กับการทำงาน" (28/02/2562)
ศอ.7 จัดอบรมหลักสูตร "การสร้างสุขในการทำงานด้วยสมาธิ" (28/02/2562)
ศอ.7 ต้อนรับนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ขอนแก่น (28/02/2562)
ศอ.7 พัฒนาศักยภาพบุคลากร : การพัฒนาพื้นที่ชุมชนต้นแบบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ (18/02/2562)
ศอ.7 ร่วมจัดกิจกรรม SECRET OF LOVE SEASON 4 “รักออกแบบได้” (18/02/2562)
ศอ.7 จัดกิจกรรมรณรงค์สาวไทยแก้มแดง ด้วยวิตามินแสนวิเศษ (15/02/2562)
ศอ.7 ร่วมตรวจราชการงานกรณีปกติจังหวัดมหาสารคาม รอบที่ 1/2562 (15/02/2562)
ศอ.7 ต้อนรับ คณะนักศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา (15/02/2562)
ศอ.7 จัดประชุมวิชาการ “คุณธรรม ความโปร่งใส การป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน” (12/02/2562)
ศอ.7 ร่วมประชุมหาแนวทางพัฒนาเด็กปฐมวัย จ.ขอนแก่น (12/02/2562)
ศอ.7 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรด้านการวิเคราะห์ข้อมูลในงานทันตสาธารณสุข (12/02/2562)
ศอ.7 ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) (08/02/2562)
ศอ. 7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยผู้สูงอายุ (08/02/2562)
ศอ.7 เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก จ.ร้อยเอ็ด (08/02/2562)
ศอ.7 จัดประชุมคณะอนุกรรมการอนามัยแม่และเด็กปฐมวัย 0-5 ปี (MCH Board) ครั้งที่ 2/25 (08/02/2562)
ศอ.7 ร่วมเตรียมความพร้อม อสม. เพื่อเข้าประกวด อสม. ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2562 (04/02/2562)
ศอ.7 ขับเคลื่อนการดำเนินงานเกลือเสริมไอโอดีนยั่งยืนจังหวัดมหาสารคาม (01/02/2562)
ศอ.7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขยาย/ต่อยอดค่ากลางความสำเร็จในการจัดการสิ่งปฏิกูล (01/02/2562)
ศอ.7 เยี่ยมเสริมพลังตำบลที่มีระบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) (01/02/2562)
ศอ.7 ประชุมเตรียมความพร้อมในการให้บริการส่งนมจากอ้อมอกแม่สู่ลูก (01/02/2562)
ศอ.7 จัดประชุมทบทวนความรู้เกี่ยวกับวัคซีน (31/01/2562)
ศอ.7 จัดกิจกรรม Happy Easy Wednesday (31/01/2562)
ศอ.7 เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานโรงพยาบาลรอบรู้ด้านสุขภาพ(HLH) และชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ(HLC)เพื่อหุ่นดีสุขภาพดี (29/01/2562)
ศอ.7 ถวายความรู้พระสงฆ์ หลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (28/01/2562)
ศอ.7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรสร้างความรอบรู้ Smart Kids 4.0 สำหรับผู้ปกครอง (23/01/2562)
ศอ.7ร่วมพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (18/01/2562)
ศอ.7จัดอบรมฟื้นฟูความรู้ "สร้างสุขด้วยสติในองค์กร "MIO (18/01/2562)
ศอ.7ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชนจ.ขอนแก่น (17/01/2562)
ศอ. 7 จัดประชุมพัฒนาศักยภาพและถอดบทเรียน ตาม พรบ. ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 (15/01/2562)
ศอ.7 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 (14/01/2562)
ศอ.7 ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (14/01/2562)
มหกรรมส่งเสริมเด็กไทยรอบรู้ด้านสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (14/01/2562)
ศอ.7จัดอบรมหลักสูตรฟื้นฟูความรู้ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ(Care Manager) (28/12/2561)
ศอ.7จัดประชุมเชิงปฏิบัติการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนอย่างมีส่วนร่วมจ.ร้อยเอ็ด (26/12/2561)
51 ปี ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น (26/12/2561)
ศอ.7จัดพิธี MOU โครงการภาคีร่วมใจส่งรักส่งนมจากอกแน่สูลูก เขตสุขภาพที่ 7 (26/12/2561)
ศอ.7 จัดอบรมการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านอนามัยแม่และเด็ก (26/12/2561)
ศอ.7 รับการตรวจเยี่ยมจากอธิบดีกรมอนามัย (26/12/2561)
ศอ.7ประชุมเชิงปฏิการโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม จ.ร้อยเอ็ด (26/12/2561)
ศอ.7 จัดประชุมเพื่อหาแนวทางการจัดบริการน้ำบริโภคในโรงเรียน (26/12/2561)
ศอ.7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพบันไดขั้นที่ 3 สู่ HA (19/12/2561)
ศอ.7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ตามแผนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี (19/12/2561)
ศอ.7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนอย่างมีส่วนร่วม ตามแผนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี (19/12/2561)
ศอ.7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาการดำเนินงาน PMQA 4.0 (18/12/2561)
ศอ.7 จัดพิธี “ลงนามมอบหมายการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” (18/12/2561)
ศอ.7 จัดกิจกรรม “Walking Challenge ชวนเพื่อน ก้าวด้วยใจ ไปด้วยกัน” ครั้งที่ 2 (14/12/2561)
ศอ.7 ร่วมจัดนิทรรศการงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561 (11/12/2561)
ศอ.7 จัดอบรม “สร้างสุขด้วยสติในองค์กร” MIO ปี 2562 (06/12/2561)
ศอ. 7 ประชุมหารือการดำเนินงานรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อหุ่นดี-สุขภาพดี ในสถานประกอบการ (30/11/2561)
ศอ.7 จัดประชุมพัฒนามาตรการเฝ้าระวังและป้องกันมารดาตาย เขตสุขภาพที่ 7 (27/11/2561)
ศอ.7 จัดอบรม อสม. ในการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ จ.ร้อยเอ็ด (26/11/2561)
ศอ.7 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 7 (22/11/2561)
ศอ.7 จัดงานเทศกาลสีสันแห่งสายน้ำ สืบสานประเพณีลอยกระทง (22/11/2561)
ศอ.7 จัดประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยแม่และเด็ก เขตสุขภาพที่ 7 (21/11/2561)
ศอ.7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ รพ.รอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อหุ่นดี-สุขภาพดี (20/11/2561)
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พบบุคลากร (16/11/2561)
ศอ.7 จัดประชุมนำเสนอโครงร่างวิจัย/R2R (16/11/2561)
ศอ.7 จัดประชุมการดำเนินงานชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อหุ่นดี สุขภาพดี (16/11/2561)
ศอ.7 จัดอบรมพัฒนาด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ในโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทย - ลาว รุ่นที่ 2 (06/11/2561)
ศอ.7 จัดประชุม MCH Board เขตสุขภาพที่ 7 (05/11/2561)
ศอ.7 จัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์ ระดับเขต (02/11/2561)
ศอ.7 จัดกิจกรรม Walking Challenge ชวนเพื่อน ก้าวด้วยใจ ไปด้วยกัน (31/10/2561)
ศอ.7 จัดประชุมแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (26/10/2561)
ศอ.7 จัดประชุมวางแผนการบูรณาการดำเนินงานในพื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (25/10/2561)
ศอ.7 ร่วมพิธี “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2561 (24/10/2561)
ศอ.7 ร่วมสดุดีสมเด็จย่า (22/10/2561)
ศอ.7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AAIM (17/10/2561)
ศอ.7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (16/10/2561)
ศอ.7 จัดประชุมการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพของบุคลากร (28/09/2561)
ศอ.7 จัดพิธีทอดถวายผ้าป่าสุขภาพสำหรับพระสงฆ์ (28/09/2561)
ศอ.7 จัดอบรมพัฒนาด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ในโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทย - ลาว รุ่นที่ 1 (26/09/2561)
ศอ.7 ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล (24/09/2561)
ศอ.7 ร่วมแถลงข่าวการตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (19/09/2561)
ศอ.7 เยี่ยมเสริมพลัง และถอดบทเรียนสุดยอดส้วมแห่งปี 2560 ระดับประเทศ (14/09/2561)
ศอ.7 รับการประเมินคุณภาพมาตรฐาน เครือข่ายวิชาชีพรังสีการแพทย์ จ.ขอนแก่น (14/09/2561)
ศอ.7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียน พัฒนาการสมวัย สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (Smart Kids 4.0) จ.มหาสารคาม (11/09/2561)
ศอ.7 จัดประชุมคืนข้อมูลการจัดการสิ่งปฏิกูลในพื้นที่โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ อ่างเก็บน้ำลำปาว จ.กาฬสินธุ์ (07/09/2561)
ศอ.7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียน พัฒนาการสมวัย สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (Smart Kids 4.0) จ.ขอนแก่น (05/09/2561)
ศอ.7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียน พัฒนาการสมวัย สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (Smart Kids 4.0) จ.ร้อยเอ็ด (05/09/2561)
ศอ.7 คัดเลือกโรงพยาบาล GREEN & CLEAN Hospital และGREEN & CLEAN รพ.สต. เขตสุขภาพที่ 7 ปี งบประมาณ 2561 (05/09/2561)
ศอ.7 ต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (31/08/2561)
ศอ.7 จัดประชุมพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยง (31/08/2561)
ศอ.7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียน พัฒนาการสมวัย สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (Smart Kids 4.0) จ.กาฬสินธุ์ (31/08/2561)
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น จัดสัมมนาและศึกษาดูงานการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 (31/08/2561)
ศอ.7 ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก ศอ.12 ยะลา (29/08/2561)
กขป.7 ร่วมกับ ศอ.7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร “ นวัตกรสร้างสุขผู้สูงวัย ” (29/08/2561)
ศอ.7 ร่วมกับกรมอนามัย ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น (22/08/2561)
ศอ.7 รับการตรวจเยี่ยมจากอธิบดีกรมอนามัย (20/08/2561)
ศอ.7 จัดงานรณรงค์เดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพฉลอง 100 ปี การสาธารณสุขไทย (20/08/2561)
ศอ.7 ประชุมการเฝ้าระวังเชิงรุกในการป้องกัน โรคระบบทางเดินหายใจจากการใช้เชื้อเพลิงชีวมวล (10/08/2561)
ศอ.7 จัดมหกรรม “ร้อยแก่นสารสินธุ์ ฮู้แจ้ง เบิ่งแงงสุขภาพ ลูกหล่าอิแม่” เขตสุขภาพที่ 7 (10/08/2561)
ศอ.7 จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และรณรงค์สัปดาห์นมแม่โลก (07/08/2561)
ศอ.7 จัดอบรมฟื้นฟูการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (07/08/2561)
ศอ.7 ประชุมถอดบทเรียนเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี เขตสุขภาพที่ 7 (07/08/2561)
ศอ.7 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate Organization : HLO) ต้นแบบ (03/08/2561)
สถานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศอ.7 จัดประชุมผู้ปกครอง ปี 2561 (31/07/2561)
ศอ.7 ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา รัชกาลที่ 10 (31/07/2561)
ศอ.7 ร่วมกับ เทศบาลนครขอนแก่น ออกประเมินและตรวจเยี่ยมโภชนาการเด็กนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (31/07/2561)
ศอ.7 จัดประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (26/07/2561)
ศอ.7 จัดประชุมคืนข้อมูลการสำรวจคุณภาพน้ำบริโภคในโรงเรียน (24/07/2561)
ศอ.7 ร่วมประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย (20/07/2561)
ศอ.7 จัดประชุมความปลอดภัยในการใช้รังสีทางการแพทย์ และการป้องกันอันตรายจากรังสี (19/07/2561)
ชมรมฯ ผู้สูงอายุ ศอ.7 จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 (17/07/2561)
ศอ.7 จัดประชุมนำเสนอแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (16/07/2561)
ศอ.7 จัดประกวดLike Talk เรื่องเล่าเร้าพลัง สู่องค์กรแห่งความสุข (11/07/2561)
ศอ.7 จัดกิจกรรมนำเสนอและประกวด KM วิจัยและนวัตกรรม ปี 2561 (11/07/2561)
ศอ.7 จัดอบรมฟื้นฟูความรู้ “การป้องกันอัคคีภัย” ปี 2561 (06/07/2561)
ศอ.7 ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2562 ด้วย AAIM (04/07/2561)
ศอ.7 ต้อนรับคณะติดตามประเมินผลดำเนินงานคลินิก DPAC (03/07/2561)
ศอ.7 จัดกิจกรรมวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2561 (03/07/2561)
ศอ.7 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้หลักสูตรแกนกลางการใช้คู่มือเฝ้าระวัง ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับครู ข (03/07/2561)
ศอ.7 จัดประชุม การพัฒนาพฤติกรรมการบริการสู่ความเลิศ (02/07/2561)
ศอ.7 ร่วมประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 11 มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต เพื่อการเจริญเติบโตคุณภาพ (02/07/2561)
ศอ.7 จัดกิจกรรม เด็กดีมีธรรมะ ครั้งที่ 7/2561 (02/07/2561)
ศอ.7 ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก ศอ.2 พิษณุโลก (29/06/2561)
ศอ.7 จัดประชุม MCH Board เขตสุขภาพที่ 7 (27/06/2561)
ศอ.7 ร่วมงาน เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 6/2561 (27/06/2561)
ศอ.7 จัดกิจกรรม สัปดาห์เภสัชกรรม (26/06/2561)
ศอ.7 ปฐมนิเทศ ผู้เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้น Strengthening Midwifery Educators in Lao PDR รุ่นที่ 3 (25/06/2561)
ศอ.7 จัดกิจกรรมวันไอโอดีนแห่งชาติ (25/06/2561)
ศอ.7 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน (25/06/2561)
ศอ. 7 ขอนแก่น คัดเลือกสุดยอดส้วมแห่งปี 2560 ระดับเขต (25/06/2561)
ศอ.7 ถวายความรู้พระสงฆ์ หลักสูตร พระคิลานุปัฏฐาก พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด (อสว.) (22/06/2561)
ศอ.7 ร่วมเยี่ยมเสริมพลังตำบล/อำเภอต้นแบบส่งเสริมพัฒนาการเด็ก จ.สุรินทร์ (22/06/2561)
Day Care ศอ.7 จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561 (21/06/2561)
ศอ.7 จัดอบรมฟื้นฟูการช่วยฟื้นคืนชีพเด็กเล็กและเด็กโต (21/06/2561)
Day Care ศอ.7 จัดนิทรรศการ งาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย (20/06/2561)
ศอ7 รับการนิเทศจากกรมอนามัย (15/06/2561)
ศอ.7 บริการตรวจสุขภาพผู้เข้าอบรม ผบก.รุ่นที่ 32 วพบ.ขอนแก่น (13/06/2561)
ศอ.7 จัดกิจกรรม คนยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ (12/06/2561)
ศอ.7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฟันผุในกลุ่มเด็กเล็ก เขตสุขภาพที่ 7 (11/06/2561)
ศอ.7 จัดการประกวดนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital เขตสุขภาพที่ 7 (06/06/2561)
ศอ.7 ร่วมกับ โรงแรมโฆษะจัดกิจกรรม “โรงเรียนพ่อแม่ตามแนวคิดจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์”ครั้งที่ 11 (05/06/2561)
ศอ.7 ร่วมจัดกิจกรรมคนขอนแก่นรวมใจพัฒนาเด็กปฐมวัย ก้าวสู่ Thailand 4.0 (05/06/2561)
ศอ.7 เยี่ยมเสริมพลังการพัฒนากลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัยในพื้นที่แม่ข่าย (node) เขตสุขภาพที่ 7 (04/06/2561)
ศอ.7 จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ และผู้พิการ เขตสุขภาพที่ 7 (04/06/2561)
ศอ.7 พัฒนา “คุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน" (01/06/2561)
ศอ.7 จัดกิจกรรมวันดื่มนมโลก “WORLD MILK DAY” (01/06/2561)
ศอ.7 เยี่ยมเสริมพลัง การส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน จ.ขอนแก่น (25/05/2561)
ศอ.7 เสริมพลัง ติดตามงานวัยรุ่น จ.ร้อยเอ็ด (24/05/2561)
ศอ.7 ร่วมจัดกิจกรรมในงาน “เสน่ห์วิถีอีสานย้อนวันวาน สืบสานวัฒนธรรมไทย” (21/05/2561)
ศอ.7 เยี่ยมเสริมพลัง การส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน จ.มหาสารคาม (21/05/2561)
ศอ.7 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก เขตสุขภาพที่7 (18/05/2561)
ศอ.7 เสริมพลัง ติดตามงานวัยรุ่น จ.กาฬสินธุ์ (17/05/2561)
ศอ.7 เยี่ยมเสริมพลัง การส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน จ.กาฬสินธุ์ (16/05/2561)
ศอ.7 จัดอบรมฟื้นฟูการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ใหญ่ (16/05/2561)
ศอ.7 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก โรงพยาบาลกุมภวาปี จ.อุดรธานี (11/05/2561)
ศอ.7 เยี่ยมเสริมพลัง การส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน จ.ร้อยเอ็ด (11/05/2561)
ศอ.7 รับการตรวจเยี่ยมเสริมพลังด้านการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการจัดการความรู้ วิจัย นวัตกรรม และจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จากกรมอนามัย (09/05/2561)
ศอ. 7 จัดประชุมวิชาการ เรื่อง "ทำงานให้สตรอง...ต้อง…ครองด้วยสติ" (08/05/2561)
ศอ.7 ร่วมกับ โรงแรมโฆษะ จัดกิจกรรม “โรงเรียนพ่อแม่ตามแนวคิดจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์” ครั้งที่ 10 (07/05/2561)
ศอ.7 จัดประชุมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย ตำบล/หมู่บ้าน ไอโอดีนยั่งยืน จังหวัดขอนแก่น (30/04/2561)
ศอ.7 พัฒนาศักยภาพ อปท.หลักสูตร “การพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพน้ำประปาและน้ำบริโภค” ปี 2561 (30/04/2561)
ศอ.7 ร่วมกิจกรรม วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ประจำปี 2561 จังหวัดขอนแก่น (30/04/2561)
ศอ.7 ร่วมงาน เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 4/2561 (25/04/2561)
ศอ.7 ปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น (24/04/2561)
"ศอ.7ขก. เยี่ยมเสริมพลัง ติดตามงานวัยรุ่น" (19/04/2561)
ชมรมฯผู้สูงอายุ ศอ.7 จัดงานประเพณีสงกรานต์ ปี 2561 (17/04/2561)
สถานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศอ.7 จัดงานสงกรานต์ ประจำปี 2561 (11/04/2561)
ศอ.7 จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 (11/04/2561)
ศอ.7 ขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตร Environmental Health Accreditation (EHA) (05/04/2561)
ศอ.7 จัดกิจกรรมรณรงค์ “ล้างส้วมพร้อมกัน....รับวันสงกรานต์ ปี 61” (05/04/2561)
ศอ.7 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านสุขศึกษา ร่วมกับกรมอนามัยและส่งเสริมสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (05/04/2561)
ศอ.7 สำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำบริโภคในโรงเรียน เขตสุขภาพที่ 7 (05/04/2561)
"เสริมพลัง ติดตามงานวัยรุ่น" (05/04/2561)
ศอ. 7 ร่วมพิธีน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า(รัชกาลที่ 3) และ “วันข้าราชการพลเรือน” ประจำปี 2561 (02/04/2561)
ศอ. 7 จัดอบรม เรื่อง “การใช้ยาอย่างสมเหตุผล” (Rational Drug Use) (30/03/2561)
ศอ.7 ประชุมถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการดำเนินงานระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (27/03/2561)
ศอ.7 จัดประชุมสรุปความก้าวหน้างานวิจัยและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (27/03/2561)
ศอ.7 ร่วมประชุมวางแผนขับเคลื่อน PP Excellence งานอนามัยแม่และเด็ก (27/03/2561)
ศอ. 7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนองค์กรเพื่อมุ่งสู่องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (26/03/2561)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่นเข้ารับกิตติกรรมประกาศกระบวนการคุณภาพ(HA) ขั้นที่ 2 (16/03/2561)
ศอ.7 จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษาระดับเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2560 (14/03/2561)
ศอ.7 ร่วมงาน “INNO TECH TGTK FAIR 2018” (13/03/2561)
ศอ.7 ต้อนรับ วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จ.ขอนแก่นศึกษาดูงานการวางแผนครอบครัว (12/03/2561)
ศอ.7 ขอแสดงความยินดีกับคนดีศรีอนามัย ประจำปี 2560 (12/03/2561)
ศอ.7 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนการดำเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 (06/03/2561)
ศอ.7 จัดกิจกรรมเด็กดีมีธรรมะ ครั้งที่ 3/2561 (05/03/2561)
ศอ.7 ต้อนรับ ศอ.8 ศึกษาดูงานและฝึกทักษะการใช้เครื่องมือ DSPM (02/03/2561)
ศอ.7 ติดตามความก้าวหน้าโครงการตำบลบูรณาการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี ด้วยเทคนิคค่ากลาง จ.ขอนแก่น (28/02/2561)
ศอ.7 อบรมฟื้นฟู เรื่อง ภาวะแทรกซ้อนทางสูติกรรม (27/02/2561)
ศอ.7 ติดตามความก้าวหน้าโครงการตำบลบูรณาการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี ด้วยเทคนิคค่ากลาง จ.ร้อยเอ็ด (27/02/2561)
ศอ.7 ติดตามความก้าวหน้าโครงการตำบลบูรณาการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี ด้วยเทคนิคค่ากลาง จ.มหาสารคาม (23/02/2561)
ศอ. 7 ร่วมตรวจเยี่ยม "สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี" ตำบลสีแก้ว จังหวัดร้อยเอ็ด (23/02/2561)
"เครือข่ายรวมพลัง สร้างสรรค์สุขภาพวัยรุ่น" (23/02/2561)
ศอ.7 ร่วมงาน เรารักขอนแก่น 2/2561 (21/02/2561)
ศอ.7 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และผลงาน (Career Chart)และความรู้เกี่ยวกับ กบข. (19/02/2561)
ศอ.7 ร่วมรณรงค์โครงการสาวไทยแก้มแดง ด้วยวิตามินแสนวิเศษ (16/02/2561)
สานพลังกองทุนสุขภาพท้องถิ่น รวมใจ "ประชารัฐ" สร้างหลักประกันสุขภาพผู้สูงวัย : ยุคไทยแลนด์ 4.0 เขต 7 (16/02/2561)
รองอธิบดีกรมอนามัย เยี่ยมเสริมพลังตำบลต้นแบบบูรณาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (14/02/2561)
ศอ.7 จัดอบรมให้บริการยาฝังคุมกำเนิดสำหรับพยาบาล (14/02/2561)
ศอ.7 จัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพพนักงานขับรถยนต์ (14/02/2561)
ศอ. 7 การประชุมวิชาการ เรื่อง วัคซีน (02/02/2561)
"เครือข่ายรวมพลัง สร้างสรรค์สุขภาพวัยรุ่น" (25/01/2561)
ศอ.7 ร่วมงาน เรารักขอนแก่น 1/2561 (24/01/2561)
ศอ. 7 “จัดประชุมขยายผลต้นแบบตำบลจัดการสุขภาพวัยทำงานแบบบูรณาการโดยใช้ค่ากลาง” (23/01/2561)
ศอ.7 พัฒนา "การสร้างสุขในการทำงานด้วยสมาธิ" (19/01/2561)
ศอ.7 ร่วมงาน สานสัมพันธ์น้องพี่ มิตรไมตรี 4 องค์กร ครั้งที่ 11 (19/01/2561)
ศอ.7 ขอนแก่น จัดทำหลักสูตร “ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวแซบ” (16/01/2561)
ศอ.7 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 61 (12/01/2561)
"เครือข่ายรวมพลัง สร้างสรรค์สุขภาพวัยรุ่น" (11/01/2561)
ศอ.7 ขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารกาย สบายจิต (Healthy Easy HPC 7) ปี 2561 (10/01/2561)
ศอ.7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการดำเนินงานของ คสจ. (04/01/2561)
Daycare ศอ.7 จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (29/12/2560)
ศอ.7 ร่วมกิจกรรม เรารักขอนแก่น ประจำเดือนธันวาคม 2560 (29/12/2560)
ศอ.7 จัดอบรมพัฒนาเว็บไซต์ด้วย WordPress และ Android Application (29/12/2560)
ศอ7. จัดอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตามบทบาทผู้ให้คำปรึกษาการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (29/12/2560)
50 ปี ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น (29/12/2560)
ศอ.7 ถอดบทเรียนการบริหารจัดการด้วยค่ากลางในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (29/12/2560)
ศอ.7 พัฒนา "Digital Literacy Thailand 4.0" (29/12/2560)
ศอ.7 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน การพัฒนาชุมชนมีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน (29/12/2560)
ศอ.7 จัดพิธีลงนามในหนังสือมอบหมายการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (08/12/2560)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น รับการประเมิน HA ขั้นที่ 2 (08/12/2560)
ศอ.7 จัดสัมมนา พชอ.เขตสุขภาพที่ 7 (08/12/2560)
"เขตสุขภาพที่ 7 รับการตรวจเยี่ยม" (06/12/2560)
ศอ.7 พัฒนา “จริยธรรมกับการทำงานให้มีความสุข” (01/12/2560)
ศอ.7 จัดประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนากลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย ระดับแม่ข่าย (NODE) ประเด็น:การเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพ และภาวะโภชนาการในมารดาตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย (30/11/2560)
ศอ.7 จัดประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนากลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย ระดับแม่ข่าย (NODE) (23/11/2560)
ผอ. ศอ.7 พบบุคลากรทุกระดับ (17/11/2560)
ศอ.7 จัดอบรม CM ปี 2561 (14/11/2560)
ศอ.7 อบรมการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0 - 5 ปี สำหรับครู ข (07/11/2560)
ศอ.7 ขอนแก่น เปิดอาคาร Day care 2 (06/11/2560)
ศอ.7 ร่วมยินดี 57 ปี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 (06/11/2560)
ศอ.7 ร่วมจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพช่องปาก เขตสุขภาพที่ 7 (06/11/2560)
ศอ.7 จัดประชุม MCH Board เขตสุขภาพที่ 7 (06/11/2560)
ศอ.7 รวมพลังทำความสะอาด เพื่อ “พ่อหลวงรัชกาลที่ 9” (25/10/2560)
ศอ.7 ร่วมพิธี “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2560 (24/10/2560)
ศอ.7 ร่วมสดุดีสมเด็จย่า (24/10/2560)
ศอ.7 จัดประชุมชี้แจงและบูรณาการการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (24/10/2560)
ศอ.7 จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า (20/10/2560)
ศอ.7 อบรมการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0 - 5 ปี สำหรับครู ข (17/10/2560)
ศอ.7 รณรงค์ วันล้างมือโลก ปี 2560 (16/10/2560)
ศอ.7 ร่วมกิจกรรม เรารักขอนแก่น ประจำเดือนตุลาคม 2560 (11/10/2560)
ศอ.7 รับเงินสนับสนุน จาก ธนาคารแห่งประเทศไทย (10/10/2560)
ศอ.7 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก รพ.หนองหาน จ.อุดรธานี (06/10/2560)
ศอ.7 ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนพ่อแม่ (28/09/2560)
ศอ.7 ร่วมกิจกรรม เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 9/2560 (27/09/2560)
ศอ.7 จัดเวที “แบ่งปันองค์ความรู้จากพี่ สู่ น้อง” ปี 2560 (20/09/2560)
ศอ.7 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคืนข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพ (18/09/2560)
ศอ.7 ร่วมรับมอบนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (13/09/2560)
ศอ.7 จัดอบรมฟื้นฟูความรู้ “การป้องกันอัคคีภัย” ปี 2560 (11/09/2560)
ศอ.7 ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานปี 60 และจัดทำแผนปฏิบัติการปี 61 (06/09/2560)
ศอ.7 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สสจ.ราชบุรี และ รพ.ราชบุรี (28/08/2560)
ศอ.7 รับการตรวจรับรองห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (24/08/2560)
ศอ.7 รับประทานโล่รางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมระดับกรม (18/08/2560)
ศอ.7 ร่วมถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ (18/08/2560)
ศอ.7 จัดประชุมการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาสมรรถนะผู้สูงอายุ (16/08/2560)
ศอ.7ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน (16/08/2560)
ศอ.7 จัดประชุมผู้ปกครองเด็ก Day Care ปี 2560 (16/08/2560)
ศอ.7 ประชุมวิชาการ เรื่อง “อาชีวอนามัยและการป้องกันอุบัติภัยจากการทำงาน" (09/08/2560)
ศอ.7 จัดประชุมแนวทางการดำเนินงานติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพฯ (07/08/2560)
ศอ.7 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้สูงอายุกับผู้ดูแล (07/08/2560)
ศอ.7 จัดกิจกรรม ตามแนวคิดจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์ ครั้งที่ 3 (31/07/2560)
ศอ.7 ร่วมกิจกรรม เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 7/2560 (26/07/2560)
KM & Research Excellence Health Center 7 (25/07/2560)
ศอ.7 ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก ม.ศรีปทุม ขอนแก่น (24/07/2560)
ศอ.7 พัฒนา“การสื่อสารและพฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศ” (13/07/2560)
ศอ. 7 ขอนแก่น “สร้างสุขด้วยสติในองค์กร” (12/07/2560)
ศอ.7 บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย (07/07/2560)
ศอ.7 รณรงค์วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย (07/07/2560)
ศอ.7 จัดประชุมนำเสนอแผนงาน/โครงการ ปี 2561 (06/07/2560)
ศอ.7 จัดประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ฯ เขตสุขภาพที่ 7 (03/07/2560)
ศอ.7 จัดอบรม CPR เด็กเล็ก/เด็กโต (09/06/2560)
ศอ.7 จัดกิจกรรม ตามแนวคิดจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์ ครั้งที่ 2 (07/06/2560)
ศอ.7 พัฒนา “Care Manager” เขตสุขภาพที่ 7 (05/06/2560)
ศอ.7 เยี่ยมเสริมพลังตำบลต้นแบบการจัดการสุขภาพ จังหวัดกาฬสินธุ์ (01/06/2560)
ศอ.7 รับการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (26/05/2560)
ศอ.7 จัดการประชุม PP&P Excellence Forum ภาคอีสาน (26/05/2560)
ศอ. 7 นำเสนอแลกเปลี่ยนงานวิจัยและนวัตกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (22/05/2560)
ศอ.7 รับการนิเทศจากกรมอนามัย (19/05/2560)
ศอ. 7 จัดกิจกรรม… ตามแนวคิดจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์ ครั้งที่ 1 (19/05/2560)
ศอ.7 ปฐมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น (09/05/2560)
ศอ.7 จัดสัมมนาและศึกษาดูงานธรรมะ (05/05/2560)
ศอ.7 ร่วมกิจกรรมวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย จังหวัดขอนแก่น (01/05/2560)
ศอ.7 จัดประชุม PP Excellence ระดับเขตสุขภาพที่ 7 (01/05/2560)
ศอ.7 ร่วมกิจกรรม เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 4/2560 (26/04/2560)
ศอ.7 จัดประชุมถอดบทเรียน "เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน" (26/04/2560)
ศอ.7 ติดตามความก้าวหน้าเด็กวัยเรียน สูงดี สมส่วน ครั้งที่ 2 (19/04/2560)
ศอ.7 ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดกุ๊กเพื่อชุมชน (18/04/2560)
ศอ.7 ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (12/04/2560)
ศอ.7 พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA ขั้นที่ 2 (12/04/2560)
ศอ.7 รณรงค์ออกกำลังกาย สืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ (12/04/2560)
ศอ.7 ปัจฉิมนิเทศเด็กเตรียมอนุบาล ปี 2560 (31/03/2560)
ศอ.7 จัดโครงการสานสัมพันธ์ภาคีเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่น (31/03/2560)
ศอ.7 นำ…สื่อมวลชน ชม… Product Champion ของกรมอนามัย ปี 2560 (30/03/2560)
ศอ.7 พัฒนาศักยภาพการยกร่างกฎหมาย แก่ อปท. (24/03/2560)
ศอ.7 อบรมการให้บริการยาฝังคุมกำเนิดสำหรับพยาบาล รุ่นที่ 2/2560 (23/03/2560)
ศอ.7 พัฒนาศักยภาพโรงเรียนพ่อแม่ จ.กาฬสินธุ์ (22/03/2560)
คนดีศรีอนามัย ศอ.7 (14/03/2560)
ศอ.7 มุ่งสู่การเป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ HLO (10/03/2560)
ศอ.7 ต้อนรับนักศึกษาดูงานจากออสเตรีย (10/03/2560)
ศอ.7 ฟื้นฟูความรู้ "เพื่อลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย" (01/03/2560)
ศอ.7 จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดพิชิตเด็กไทยแก้มใส (01/03/2560)
ศอ.7 พัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม ประจำปี 2560 (27/02/2560)
ศอ.7 ต้อนรับนักศึกษาดูงานหอผู้ป่วย (22/02/2560)
เปิดตำนานรักวันวาเลนไทน์ (14/02/2560)
ศอ.7 ขอนแก่น พัฒนาศักยภาพทันตบุคลากร (08/02/2560)
"ศอ.7 ขอนแก่น ช่วยชาวใต้" (06/02/2560)
ศอ.7 ส่งเสริมการใช้ค่ากลาง จัดการสุขภาพ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม (06/02/2560)
ศอ.7 อบรมการให้บริการยาฝังคุมกำเนิดสำหรับพยาบาล รุ่นที่ 1/2560 (02/02/2560)
ศอ.7 ขอแสดงความยินดีกับ หน.กลุ่มการพยาบาล (02/02/2560)
ศอ. 7 ขอนแก่น พัฒนาศักยภาพนักวิจัย (02/02/2560)
ศอ.7 มอบโล่พ่อแม่ดีเด่น ปี 2560 (18/01/2560)
ศอ.7 จัดประชุมวิชาการ เรื่อง จริยธรรมกับการทำงานให้มีความสุข (13/01/2560)
Daycare ศอ.7 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 60 (13/01/2560)
ศอ.7 อบรมการใช้งานระบบ PACS และเอกซเรย์ระบบดิจิตอล (12/01/2560)
ศอ.7 ประกาศต่อต้านการทุจริตในวันต้านคอร์รัปชั่นสากล (29/12/2559)
ครบรอบ 49 ปี ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น (29/12/2559)
ศอ. 7 จัดอบรมวิทยากรค่ากลาง (29/12/2559)
ศอ.7 ต้อนรับนักศึกษาดูงานเภสัชกรรม (29/12/2559)
ประชาสัมพันธ์ งานรังสีวิทยา ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น (16/12/2559)
ศอ.7 "พัฒนา Care Manager" ปี 2560 (06/12/2559)
ศอ.7 ร่วมกิจกรรมเรารักขอนแก่น (25/11/2559)
ศอ.7 รับการนิเทศจากกรมอนามัย (25/11/2559)
ศอ.7 ขอนแก่น ผนึกพลังกับภาคีเครือข่าย (17/11/2559)
ผอ.ศอ. 7 พบบุคลากรทุกระดับ (17/11/2559)
ศอ.7 พัฒนางานวิจัย มุ่งสู่ Research Center (27/10/2559)
ศอ.7 ร่วมสดุดีสมเด็จย่า (25/10/2559)
ศอ.7 ร่วมพิธี “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2559 (25/10/2559)
ศอ. 7 รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ (19/10/2559)
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ” (12/10/2559)
ศอ.7 ร่วมงานแถลงข่าวเทศบาลนครขอนแก่น (07/10/2559)
UNICEF ศึกษาดูงานการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น (03/10/2559)
ศอ.7 ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันมหิดล (27/09/2559)
"ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 4.0" (27/09/2559)
"ศอ.7 รับการนิเทศงาน รอบที่ 2" (27/09/2559)
แผนงาน/โครงการ ปี 2560 รองรับการเปลี่ยนแปลง (08/09/2559)
ศอ.7 จัดเวที “แบ่งปันองค์ความรู้จากพี่ สู่ น้อง” (08/09/2559)
ศอ.7 รณรงค์ลดปริมาณมูลฝอยและประกวดนวัตกรรม 3Rs (08/09/2559)
ศอ.7 รับการเยี่ยมประเมินระดับการพัฒนาคุณภาพ ขั้นที่ 1 (31/08/2559)
ศอ.7ขก. ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครขอนแก่น (23/08/2559)
ศอ.7 เตรียมความพร้อมสู่เส้นทางการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล(HA) (19/08/2559)
ชมรมสร้างเสริมสุขภาพ ศอ.7 ขอนแก่น จัดงานวันแม่ ปี 59 (16/08/2559)
ศอ.7 ร่วมพิธีวันแม่ 12 สิงหา มหาราชินี (15/08/2559)
"สิงหาคม รวมพลคนกินนมแม่" (09/08/2559)
ศอ.7 ส่งเสริมทักษะในการแปรงฟันที่ถูกวิธี 3อ 2ส 1ฟ (08/08/2559)
“ศอ.7 ร่วมงานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ” (08/08/2559)
ศอ.7 อบรมฟื้นฟูการช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิดและเด็กโต (15/07/2559)
สานสัมพันธ์ผู้ปกครองเด็ก ( Day Care ) ปี 59 (12/07/2559)
"เด็กร้อยแก่นสารสินธุ์ พัฒนาการสมวัย เติบใหญ่อย่างมีคุณภาพ" (07/07/2559)
ศอ.7 รณรงค์วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย (07/07/2559)
ศอ.7 เก็บพฤติกรรมสุขภาพของผู้ประกอบกิจการ (06/07/2559)
ศอ.7 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (06/07/2559)
ศอ.7 “พัฒนา Care Manager’’ ปี 2559 (04/07/2559)
"นมไหนว่าแน่ นมแม่แน่ที่สุด" (17/06/2559)
“ศอ.7 เพิ่มศักยภาพพยาบาลด้านคุมกำเนิด” (17/06/2559)
"ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย ลดปัญหาร้องเรียน" (15/06/2559)
ศอ.7 เสริมพลัง CM เขตสุขภาพที่ 7 (13/06/2559)
ศอ.7 องค์กรปลอดโฟม 100% (10/06/2559)
ศอ7. ร่วมกิจกรรม CARE FOR HER และ อ่อนหวานต้านดัน (10/06/2559)
ศอ.7 ร่วมด้วย ช่วยกิน เพื่อสุขภาพ (10/06/2559)
"ศอ.7 เพิ่มศักยภาพพยาบาลด้านคุมกำเนิด" (07/06/2559)
ร่วมด้วย ช่วยกัน ด้วย “ค่ากลาง” (06/06/2559)
ศอ.7 ใส่ใจสุขภาพช่องปาก (01/06/2559)
ศอ.7 มุ่งเน้นเด็กนักเรียนหุ่นดี สมส่วน (31/05/2559)
สูงวัยอย่างมีคุณค่า กับ ศอ.7 (27/05/2559)
มอบ"อนามัยใกล้ตัว"แก่ภาคีเครือข่าย ศอ.7 (27/05/2559)
"เวชศาสตร์ชันสูตร ศอ.7 คุณภาพ" (27/05/2559)
"คลินิกไร้พุงคุณภาพ ศอ.7" (26/05/2559)
อัตลักษณ์ ศอ.7 "ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจ" (19/05/2559)
"รองอธิบดีตรวจเยี่ยมเสริมพลัง ศอ.7 และ ศอ.8" (17/05/2559)
ศอ.7 จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล ประจำปี 2559 (13/05/2559)
ศอ.7 "ปลูกฝังธรรมะ ตั้งแต่เยาว์วัย” (02/05/2559)
ศอ.7 ขอนแก่น ส่งเสริมผู้บริหาร ไร้พุง ลดโรค (29/04/2559)
WHO ประเมินการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสจากแม่สู่ลูก (27/04/2559)
ศอ.7 “พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็ก” สังกัด อปท. ปี 2559 (25/04/2559)
ชมรมฯผู้สูงอายุ ศอ.7 จัดงานวันสงกรานต์และวันกตัญญู ปี 2559 (20/04/2559)
"กีฬาสานสัมพันธ์ รับวันสงกรานต์ ชาวศูนย์ 7 และ 8" ปี 2559 (20/04/2559)
ศอ.7 พัฒนารูปแบบการดำเนินงานป้องกันและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์ จังหวัดขอนแก่น (19/04/2559)
ศอ.7 ร่วมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ (18/04/2559)
ศูนย์อนามัยที่ 7มุ่งสู่ Blueprint for change (07/04/2559)
"ล้างส้วมพร้อมกัน....รับวันสงกรานต์ ปี 59" (07/04/2559)
"เปลี่ยนแปลงสู่องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม" (01/04/2559)
‘‘ศอ.7 ขอนแก่น พัฒนาศักยภาพ อปท. หลักสูตร EHA’’ (28/03/2559)
"เด็กฉลาด ไม่ขาดไอโอดีน มีพัฒนาการสมวัย" (24/03/2559)
"รวมพลัง งานสื่อสาร สานสัมพันธ์ภาคีเครือข่ายสุขภาพ" เขตสุขภาพที่ 7 และ 8 (21/03/2559)
ศอ.7 ร่วมงาน “ฮักแพง ร่วมแรง วันสตรีสากล” (14/03/2559)
ศอ.7 ขอนแก่น พัฒนาศักยภาพ ‘‘การยกร่างกฎหมายสาธารณสุข’’ (14/03/2559)
อ่านทั้งหมด     

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416