วิสัยทัศน์

องค์กรหลักของเขตสุขภาพที่ 7 ในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อสุขภาพประชาชน

พันธกิจ

1. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับเครือข่าย รวมถึงการผลักดันและสนับสนุนให้เครือข่ายส่งเสริมสุขภาพเป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมาย

2. พัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เข้มแข็งรวมไปถึงระบบที่เกี่ยวข้องโดยการกำกับ ติดตาม ประเมินผล

3. ผลิต พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ

4. พัฒนา ผลักดันและสนับสนุนนโยบายและกฎหมายที่จำเป็น

5. พัฒนาองค์กรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

ค่านิยม

รักษ์องค์กร รักษ์สุขภาพ

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416