ประวัติศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

     -พ.ศ. 2505 กรมอนามัย ได้จัดตั้งโรงเรียนผดุงครรภ์อนามัยขอนแก่น เพื่อผลิตเจ้าหน้าที่ผดุงครรภ์อนามัย ออกไปปฏิบัติงานด้าน การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคแก่ประชาชนตามสถานีอนามัย ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
     -พ.ศ. 2509 ได้ก่อตั้ง ศูนย์อนามัยแม่และเด็กเขต 4 ขอนแก่น ขึ้นในพื้นที่ของโรงเรียนผดุงครรภ์อนามัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินเพื่อ ทำพิธีเปิด เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2510 ศูนย์อนามัยแม่และเด็กเขต 4 ขอนแก่น มีบทบาทหน้าที่ คือ ฝึกอบรมบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ ด้านอนามัยแม่และเด็ก และการวางแผนครอบครัว โดยมีโรงพยาบาลแม่และเด็ก ขนาด 200 เตียง เป็นสถานที่ฝึกด้านปฏิบัติการและหน้าที่หลักสำคัญอีกประการหนึ่งของศูนย์ฯ คือ การสนับสนุนวิชาการด้านอนามัยแม่และเด็ก และการวางแผนครอบครัว ใน 10 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม มุกดาหาร มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร หนองคาย และอุดรธานี

kqopen

     ศูนย์อนามัยที่ 6 มีบทบาทรับผิดชอบการส่งเสริมสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยและด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตรวจราชการที่ 10 และ 12 ครอบคลุม 9 จังหวัด ดังนี้
เขตพื้นที่ตรวจราชการที่ 10 ได้แก่
จังหวัดเลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี และ บึงกาฬ (แยกออกมาจากจังหวัดหนองคายตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2554)
เขตตรวจราชการที่ 12 ได้แก่
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด
     โดยดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน อาทิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานพื้นที่เขตการศึกษา โรงเรียน และชมรมต่างๆ ในท้องถิ่น
     -พ.ศ. 2558 กรมอนามัยได้มีการปรับเปลี่ยนลำดับที่จังหวัดที่ตั้ง และการปรับปรุงพื้นที่เขตจังหวัดที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัย เพื่อให้สอดคล้องกับเขตสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ทั้ง 13 เขต ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น” ตามคำสั่งกรมอนามัยที่ 1138/2558 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2558
 

มีพื้นที่เขตจังหวัดรับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่
-กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด
 

จำนวนประชากร 5,055,979 คน (สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ณ 31 ธันวาคม 2558)
จังหวัดกาฬสินธุ์ 985,203 คน
จังหวัดขอนแก่น 1,798,014 คน
จังหวัดมหาสารคาม 964,596 คน
จังหวัดร้อยเอ็ด 1,308,166 คน

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416