เอกสารทั่วไป
โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุประจำปี 2561 (08/05/2561)
ประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ พ.ศ.2560-2579 วันที่ 23 มิถุนายน 2560 (28/06/2560)
เอกสารประกอบการประชุม PP&P Excellence Forum ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (29/05/2560)
เอกสารบรรยาย ดร.สุทิน ชนะบุญ วันที่ 27 มกราคม 2560 (01/02/2560)
เทคนิคการจัดการค่ากลาง (คำบรรยายของ อธิบดี กรมอนามัย) (22/12/2559)
อ่านทั้งหมด     
โครงการพัฒนายกระดับศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่นฯ ปีงบประมาณ 2561
หนังสือราชการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมฯ (23/02/2561)
ใบสมัครเข้ารับการอบรมฯ (23/02/2561)
แผ่นพับ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) (23/02/2561)
แผ่นพับหลักสูตรการพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพน้ำประปา/น้ำบริโภค (23/02/2561)
แผ่นพับหลักสูตรการส่งเสริมการบังคับใช้ พ.ร.บ. (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๐ (23/02/2561)
อ่านทั้งหมด     
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หนังสือเชิญเข้าร่วมการอบรมฯ (11/01/2560)
ใบสมัครเข้ารับการอบรมฯ (11/01/2560)
หลักสูตร การดูแลและส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย (11/01/2560)
หลักสูตร "ยกร่างกฏหมายสาธารณสุขฯ" (11/01/2560)
หลักสูตร การเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารและน้ำ (11/01/2560)
อ่านทั้งหมด     
เอกสารควบคุมภายใน
เอกสารควบคุมภายใน (04/05/2560)
อ่านทั้งหมด     

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416