Menu
ค้นหาข้อมูล
 
Intranet กรมอนามัย
 
Username
Password

ภาษาไทย | English version

เกี่ยวกับหน่วยงาน


ประวัติความเป็นมา
              ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี เป็นศูนย์วิชาการ ด้านการส่งเสริมสุขภาพระดับเขต สังกัดกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้แยกหน่วยงานมาจาก ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2536  รับผิดชอบพื้นที่ดำเนินการ 7 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ นครพนม มุกดาหาร ยโสธร สกลนคร และอำนาจเจริญ

              สถานที่ตั้งหน่วยงานตั้งแต่ 1 มีนาคม 2541 เป็นต้นมา ตั้งอยู่เลขที่ 45 ถนน สถลมาร์ค ( กิโลเมตรที่ 9 ถนนสายวารินชำราบ - เดชอุดม ) หมู่ 4 บ้านบัว ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 เยื้องมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะทางห่างจากอำเภอวารินชำราบ 9 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี 12 กิโลเมตร
 

รายนามผู้บริหารศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
1. แพทย์หญิงวนิดา สินไชย พ.ศ.2536 - พ.ศ.2538
2. นายแพทย์ดนัย   ธีวันดา  พ.ศ.2538 - ปัจจุบัน
 

สภาพทั่วไปและอาณาเขต
              เขต 7 มีพื้นที่ 50,819.33 ตารางกิโลเมตร จังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุด คือ จังหวัดอุบลราชธานี 16,110.65 ตารางกิโลเมตร น้อยที่สุด คือ จังหวัดอำนาจเจริญ 3,067.65 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับต่างประเทศ คือสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาวและกัมพูชาประชาธิปไตย จังหวัดที่อยู่ห่างไกลจากกรุงเทพมหานคร มากที่สุดคือ นครพนม ประมาณ 740 กิโลเมตร

 
 
อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดหนองคายและสกลนคร
ทิศใต้ ติดต่อกับประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดสกลนคร ,กาฬสินธุ์ , มหาสารคามและสุรินทร์
 
วิสัยทัศน์
" เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับเขตสาธารณสุขที่ 11 และ 13 ”
 
พันธกิจ
1.ผลักดันและสนับสนุนให้เกิดนโยบายที่จำเป็นในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมภายในเขต
2.ผลิตและพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนภายในเขต
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้เครือข่ายดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
4. พัฒนาระบบการกำกับ ติดตาม และประเมินผลเพื่อนำไปสู่การดำเนินงาน ส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
 
บทบาทหน้าที่ ( ตามกฎหมาย )
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี ระบบกลไกและมาตรฐาน
การส่งเสริมสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพในระดับพื้นที่ ที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องเหมาะสมกับบริการของท้องถิ่น
2. เผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในระดับพื้นที่ที่รับผิดชอบ
3. สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่น และภาคีที่เกี่ยวข้องทุกระดับในการส่งเสริมสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพในระดับพื้นที่ ที่รับผิดชอบ
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 
« พฤศจิกายน 2557 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ข่าว/บทความล่าสุด
ประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา (27/11/2014 17:38:58)
เสริมไอโอดีนแม่ตั้งครรภ์ ป้องกันลูกปัญญาอ่อน (27/11/2014 16:13:21)
เผยแพร่ผลงานเพื่อส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สายงานนักวิชาการสาธารณสุข นางสาวมนฤดี แสงวงษ์ ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี (27/11/2014 09:14:11)
เผยแพร่ผลงานเพื่อส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สายงานพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางจุฬาภรณ์ ปรัสรา ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี (27/11/2014 09:13:04)
ศอ.7 อุบลฯจัดกิจกรรม Big Cleaning Day (26/11/2014 13:20:37)

ฟรี สถิติเว็บไซต์seo

 link ภายในเว็บ

เกี่ยวกับหน่วยงาน | โครงสร้างหน่วยงาน | โครงการสำคัญ | กิจกรรม/สัมมนา | ติดต่อหน่วยงาน | แผนผังเว้บไซต์

Copyright 2010  Department of Health : Mimistry of Public Health
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี  กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข
 45 ม.4 ถ.สถลมาร์ค  ต.ธาตุ  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี โทร 0-4528-8586-8 แฟกซ์ 0-4528-8580
 ให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงพัฒนาเว็บไซด์ supatra.s@anamai.mail.go.th