ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
EN
 

1

2

3

4

5

เกี่ยวกับหน่วยงาน


ประวัติความเป็นมา
ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี เป็นศูนย์วิชาการ ด้านการส่งเสริมสุขภาพระดับเขต สังกัดกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้แยกหน่วยงานมาจาก ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2536 รับผิดชอบพื้นที่ดำเนินการ 7 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนม มุกดาหาร ยโสธร สกลนคร และอำนาจเจริญ

สถานที่ตั้งหน่วยงานตั้งแต่ 1 มีนาคม 2541 เป็นต้นมา ตั้งอยู่เลขที่ 45 ถนน สถลมาร์ค ( กิโลเมตรที่ 9 ถนนสายวารินชำราบ - เดชอุดม ) หมู่ 4 บ้านบัว ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 เยื้องมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะทางห่างจากอำเภอวารินชำราบ 9 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี 12 กิโลเมตร
 

รายนามผู้บริหารศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
1. แพทย์หญิงวนิดา สินไชย พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2538
2. นายแพทย์ดนัย ธีวันดา พ.ศ. 2538 -  พ.ศ. 2555
3. นายแพทย์ประสิทธิ์ สัจจพงษ์   พ.ศ. 2556 - ก.ย. 2557
4. นายแพทย์ชัยพร พรหมสิงห์    ต.ค. 2557 - 9 ก.ค. 2558 
5. นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์    10 ก.ค. 2558 - ปัจจุบัน
 

สภาพทั่วไปและอาณาเขต
เขต 7 มีพื้นที่ 50,819.33 ตารางกิโลเมตร จังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุด คือ จังหวัดอุบลราชธานี 16,110.65 ตารางกิโลเมตร น้อยที่สุด คือ จังหวัดอำนาจเจริญ 3,067.65 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับต่างประเทศ คือสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาวและกัมพูชาประชาธิปไตย จังหวัดที่อยู่ห่างไกลจากกรุงเทพมหานคร มากที่สุดคือ นครพนม ประมาณ 740 กิโลเมตร

 
 
อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดหนองคายและสกลนคร
ทิศใต้ ติดต่อกับประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดสกลนคร ,กาฬสินธุ์ , มหาสารคามและสุรินทร์
 
วิสัยทัศน์
" เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับเขตสาธารณสุขที่ 11 และ 13 ”
 
พันธกิจ
1.ผลักดันและสนับสนุนให้เกิดนโยบายที่จำเป็นในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมภายในเขต
2.ผลิตและพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนภายในเขต
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้เครือข่ายดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
4. พัฒนาระบบการกำกับ ติดตาม และประเมินผลเพื่อนำไปสู่การดำเนินงาน ส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
 
บทบาทหน้าที่ ( ตามกฎหมาย )
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี ระบบกลไกและมาตรฐาน
การส่งเสริมสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพในระดับพื้นที่ ที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องเหมาะสมกับบริการของท้องถิ่น
2. เผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในระดับพื้นที่ที่รับผิดชอบ
3. สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่น และภาคีที่เกี่ยวข้องทุกระดับในการส่งเสริมสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพในระดับพื้นที่ ที่รับผิดชอบ
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ฟรี สถิติเว็บไซต์seo

เกี่ยวกับกรม บริการประชาชน มัลติมีเดีย ติดต่อกรม หน่วยงาน
เกี่ยวกับกรมอนามัย
ผู้บริหารกรมอนามัย
กฎ / ระเบียบ / ประกาศ
CIO กรม
แจ้งเรื่องร้องเรียน
กระดานถาม - ตอบ
FAQ
ความรู้สุขภาพ
บริการอื่นๆ (e-Services)

ที่อยู่กรมอนามัย
ดูแผนที่บน Google Map
สายด่วนกรมอนามัย 0 2590 4000
หน่วยงานส่วนกลาง
หน่วยงานส่วนภูมิภาค
หน่วยงานอื่นๆ
   Copyright 2014 Department of Health : Ministry of Public Health 
   ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี  เลขที่ 45 ถ.สถลมาร์ค ม.4 บ้านบัว ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
   โทร.045-288586-8 โทรสาร 045-288580
   ให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงพัฒนาเว๊บไซต์   supatra.s@anamai.mail.go.th 
   แผนที่บน Google map
   นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์