ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
‘‘ศอ.7 ขอนแก่น พัฒนาศักยภาพ อปท. หลักสูตร EHA’’

วันที่ 28 มี.ค. 2559
 
 
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น จัดอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพ อปท. ในการจัดทำระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) ศูนย์อนามัยที่ 7 ปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2559 โดยนางพงศ์สุรางค์ เสนีวงศ์ ณอยุธยา รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมในวันที่ 23 มีนาคม 2559 และนายแพทย์ประสิทธิ์ สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม ในวันที่ 25 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
การอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) ตามมาตรฐาน ของกรมอนามัย ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบการจัดทำระบบ EHA อปท. ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 7 จำนวน 63 คน
กิจกรรมการอบรมประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้เรื่องการจัดการสุขาภิบาลอาหารในแหล่งสะสมอาหาร การจัดการสุขาภิบาลอาหารในตลาด การจัดการสุขาภิบาลอาหารในทางสาธารณะ การจัดการส้วมสาธารณะ การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ การจัดการมูลฝอยทั่วไปและการจัดการสิ่งปฏิกูล นอกจากนี้ยังมีการ ศึกษาดูงานการจัดการสุขาภิบาลอาหาร การจัดการมูลฝอยทั่วไปและสิ่งปฏิกูล ณ บ่อฝังกลบเทศบาลนครอุดรธานี และฝึกทักษะการจัดระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) วิทยากรได้รับเกียรติจากนักวิชาการกลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น และเทศบาลนครอุดรธานี
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น คาดหวังว่า ผู้ผ่านการอบรมครั้งนี้ จะนำความรู้และทักษะไปใช้ในการพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) ในหน่วยงานที่รับผิดชอบของตนเองให้ได้มาตรฐานของกรมอนามัยต่อไป

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416