ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
"เด็กฉลาด ไม่ขาดไอโอดีน มีพัฒนาการสมวัย"

วันที่ 24 มี.ค. 2559
 

วันที่ 21-23 มีนาคม 2559 คณะอนุกรรมการ การป้องกัน แก้ไข และขจัดการขาดสารไอโอดีนในเด็กและเยาวชน นำโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน ประธานคณะอนุกรรมการฯ ได้ติดตาม ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจการขับเคลื่อน การป้องกัน แก้ไข และขจัดการขาดสารไอโอดีนในเด็กและเยาวชน ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และขอนแก่น คณะอนุกรรมการฯได้รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานและเยี่ยมชมชุมชนรวมทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน ได้กล่าวชื่นชมการดำเนินงานที่ผ่านมา ทำให้โรคขาดสารไอโอดีนลดน้อยลง โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน การดำเนินงานป้องกัน แก้ไข และขจัดการขาดสารไอโอดีนในเด็กและเยาวชนนั้น จะต้องดำเนินการหลายส่วนไปพร้อมกันได้แก่ การเฝ้าระวังโดยการวัดปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์ การคัดกรอง TSH ของทารกแรกเกิดอายุ 2 วัน การส่งเสริมป้องกันโดยให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน และการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีน รวมทั้งเกลือเสริมไอโอดีนที่บริโภคนั้นจะต้องได้มาตรฐาน สุดท้ายได้ให้กำลังใจกับทุกๆคนในการดำเนินงานขับเคลื่อน การป้องกัน แก้ไข และขจัดการขาดสารไอโอดีนในเด็กและเยาวชน และขอให้ทุกคนดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416