ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
"รวมพลัง งานสื่อสาร สานสัมพันธ์ภาคีเครือข่ายสุขภาพ" เขตสุขภาพที่ 7 และ 8

วันที่ 21 มี.ค. 2559
 

ศูนย์อนามัยที่ 7 และ 8 จัดสัมมนาและศึกษาดูงานภายใต้โครงการ "รวมพลัง งานสื่อสาร สานสัมพันธ์ภาคีเครือข่ายสุขภาพ" ปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เครือข่ายรวมทั้งเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีซึ่งกันและกันผู้เข้าร่วมสัมมนาและศึกษาดูงาน ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 และ 8 รวมทั้งสื่อมวลชนทุกสาขาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น รวมทั้งสิ้น จำนวน 60 คน
กิจกรรมประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ของเขตสุขภาพที่ 7 และ 8 รวมทั้งรับทราบนโยบายการประชาสัมพันธ์ของกรมอนามัยและศึกษาดูงาน "ตำบลสุขภาพดี” เน้นการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (Long Term Care) และการบริหารจัดการขยะที่ดี (3R) ณ เทศบาลตำบลลำน้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ประสิทธิ์ สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เป็นประธานและเป็นที่ปรึกษาตลอดการดำเนินงาน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น คาดหวังว่าการสัมมนาฯ ครั้งนี้ จะทำให้ ภาคีเครือข่ายสุขภาพ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมดียิ่งขึ้น และร่วมกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรับรู้ เข้าใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสม เพื่อการมีสุขภาพที่ดีของประชาชนทุกกลุ่มวัยต่อไป

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416