ข่าวพัสดุ >> จัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล24ห้อง

วันที่ 4 ม.ค. 2562
 
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียด
2. แบบรูปรายการละเอียด
2.14 รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
3. รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416