ข่าวพัสดุ >> จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนกังาน รายการตู้สาขาโทรศัพท์

วันที่ 18 ต.ค. 2561
 
ด้วย ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ตู้สาขาโทรศัพท์ จำนวน 1 ตู้ ดังรายละเอียด

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416