งานการเจ้าหน้าที่ >> ข่าวรับสมัคร
รับสมัครจ้างบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยเหลือแพทย์แผนไทย จำนวน 4 อัตรา

วันที่ 7 มี.ค. 2561
 
ด้วยศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ประสงค์จะจ้างบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเหลือแพทย์แผนไทย จำนวน 4 อัตรา
ดังรายละเอียดการจ้างที่แนบนี้ จำนวน 3 หน้า 
รายการเอกสารสำหรับยื่นประกอบการจ้าง
1. สำเนาวุฒิการศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาใบประกาศนียบัตรการนวด อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 150 ชั่วโมง
3.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
5. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416