เอกสารดาวน์โหลด >> เอกสารทั่วไป
ประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ พ.ศ.2560-2579 วันที่ 23 มิถุนายน 2560

วันที่ 28 มิ.ย. 2560
 

ประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ พ.ศ.2560-2579

เขตสุขภาพที่ 7

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเท็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

เอกสารประกอบการประชุม
  • กำหนดการประชุม   (ดาวน์โหลด)
  • ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ พ.ศ.2560-2579 โดย ดร.นพ.อิทธิพล สูงแข็ง สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7   (ดาวน์โหลด)
  • ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ พ.ศ.2560-2579 เขตสุขภาพที่ 7 
                  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนและสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการตัดสินใจที่เหมาะสมที่จะนำไปสู่คุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มวัย โดย นพ.ประสิทธิ์ สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น  (ดาวน์โหลด)
                  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบและกลไกส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรคลดปัจจัยเสี่ยงและเพิ่มปัจจัยคุ้มครองทางสุขภาพสำหรับประชาชนทุกกลุ่มวัยด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนโดยคำนึงถึงการเข้าถึงและความเท่าเทียมกัน โดย ดร.เกษร แถวโนนงิ้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุโรคที่ 7 (ดาวน์โหลด)
                  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขับเคลื่อนและผลักดันมาตรการ ทางกฎหมาย ทางสังคมและสวัสดิภาพเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและเพิ่มปัจจัยคุ้มครองสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ โดย ภญ.ชัญญรัชต์ นกศักดา เภสัชกรชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น (ดาวน์โหลด)
                 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมทุกแห่งเพื่อให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของประชาชนทุกคน โดย ดร.จริยา อินทรรัศมี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น  (ดาวน์โหลด)
 
 

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416