ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
ศอ.7 ร่วมกิจกรรม เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 4/2560

วันที่ 26 เม.ย. 2560
 

วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 06.30 - 08.00 น. นางตำแหน่ง สินสวาท ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น นำคณะเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมกิจกรรม "เรารักขอนแก่น” ครั้งที่ 4/2560 ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น โดย นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในงานเรารักขอนแก่น เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดขอนแก่น ได้พบปะ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงาน ตลอดจนเป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประสานงาน ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาจังหวัดขอนแก่นให้เจริญก้าวหน้า และการบริหารราชการของจังหวัดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416