ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
ศอ.7 จัดประชุมถอดบทเรียน "เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน"

วันที่ 26 เม.ย. 2560
 

นายแพทย์ประสิทธิ์ สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ ถอดบทเรียน "เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน" ภายใต้โครงการเสริมสร้างเด็กเก่งดี มีฟันสวย สูงดีสมส่วน "ไข่ โดด นม นอน สอนน้องแปรงฟัน" เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2560 เพื่อหาค่ากลางความสำเร็จของการส่งเสริมให้เด็กวัยเรียน "สูงดี สมส่วน" ในวันที่ 24 เมษายน 2560 วิทยากรจาก ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูอนามัย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจาก รพ.สต. ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนผู้ปกครองและอสม. จาก 4 จังหวัด คือ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด รวมทั้งสิ้นจำนวน 52 คน
 

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416