ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
ศอ.7 พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA ขั้นที่ 2

วันที่ 12 เม.ย. 2560
 


ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น จัดอบรมเรื่อง การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA ขั้นที่ 2 วันที่ 5 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 6 อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงกิตติพร นาคเสน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เป็นประธานเปิดการอบรมฯ
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ระบบบริการให้มีมาตรฐาน เป็นต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพทั้ง 5 กลุ่มวัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้รับบริการมีความปลอดภัย สามารถเข้าถึง เข้าใจ รับรู้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสามารถบอกต่อได้ เป็นที่ไว้วางใจของประชาชนและภาคีเครือข่าย ตลอดจนการนำกระบวนการเรียนรู้ มาใช้ให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทำให้องค์กรเกิดการเรียนรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นองค์กรที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ วิทยากรได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงวิภาพร คงศรียาตรา และ นายแพทย์ธวัชชัย เทียมกลาง นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลขอนแก่น
ผู้เข้ารับการอบรมฯ ประกอบด้วย บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น จำนวนทั้งสิ้น 150 คน

 

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416