ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
ศอ.7 จัดโครงการสานสัมพันธ์ภาคีเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่น

วันที่ 31 มี.ค. 2560
 
 
 
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ดำเนินงานโครงการสานสัมพันธ์ภาคีเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่น ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2560 นำสื่อมวลชนท้องถิ่นไป ชมสินค้าและบริการสุขภาพ ของกรมอนามัย (Product Champion) ในวันที่ 29 มีนาคม 2560 ณ เทศบาลตำบลท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ นำทีมโดยนางนันทิราพร แถวไธสง นักวิชาสาธารณสุขชำนาญการ
วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์ภาพอันดีกับสื่อมวลชนท้องถิ่น นำเสนอสินค้าและบริการสุขภาพ ของกรมอนามัย (Product Champion) ให้สื่อมวลชนรับรู้และเข้าใจอย่างถูกต้อง กิจกรรม ประกอบด้วยการให้ความรู้เรื่องการดำเนินงาน สู่ การมีสุขภาพดีของประชาชน ของศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ปี 2560 และศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ชมสินค้าและบริการสุขภาพ (Product Champion) ณ เทศบาลตำบลท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ ผู้ร่วมศึกษาดูงานประกอบด้วยสื่อมวลชนท้องถิ่น สาขาวิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง และหนังสือพิมพ์ รวมทั้งสิ้น จำนวน 30 คน
ความคาดหวัง : สื่อมวลชนท้องถิ่นมีความรู้ และเข้าใจ เกี่ยวกับสินค้าและบริการสุขภาพ ของกรมอนามัย (Product Champion) และนำไปเผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะให้ประชาชนรับรู้ เข้าใจ นำไปใช้และบอกต่อ เพื่อการมีสุขภาพดีของประชาชนต่อไป

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416