ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
ศอ.7 พัฒนาศักยภาพการยกร่างกฎหมาย แก่ อปท.

วันที่ 24 มี.ค. 2560
 
 
 
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพการยกร่าง กฎหมายสาธารณสุข
สำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสวาสดิ์ หงษ์เทศ ชั้น 6 อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการยกร่างกฎหมายสาธารณสุข แก่เจ้าพนักงานสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้ เรื่องแนวทางการบังคับใช้ตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 อำนาจหน้าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 การจัดการเหตุรำคาญ แนวทางยกร่างข้อกำหนดของท้องถิ่น เทคนิควิธีการยกร่างข้อกำหนดท้องถิ่นและแนวทางการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม
ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้บริหารและบุคลากรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตสุขภาพที่ 7 จำนวน 37 คน โดยยินดีจ่ายค่าลงทะเบียนคนละ 1,800 บาท สำหรับวิทยากรได้รับการ สนับสนุนจากกรมอนามัยและกลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
ความคาดหวัง ผู้ผ่านการอบรมจะนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการออกข้อกำหนดท้องถิ่นและการบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการกระทำที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนต่อไป
 
 

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416