ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
ศอ.7 อบรมการให้บริการยาฝังคุมกำเนิดสำหรับพยาบาล รุ่นที่ 2/2560

วันที่ 23 มี.ค. 2560
 
 
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น จัดอบรมให้บริการยาฝังคุมกำเนิดสำหรับพยาบาล รุ่นที่ 2/2560 ระหว่างวันที่ 20-23 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสวาสดิ์ หงษ์เทศ ชั้น 6 อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงกิตติพร นาคเสน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เป็นประธานเปิดการอบรมฯ วันที่ 23 มีนาคม 2560 นายแพทย์ประสิทธิ์ สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น มอบเกียรติบัตรและปิดการอบรม ฯ
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของพยาบาลที่ให้บริการวางแผนครอบครัว เน้นการให้บริการตามสมัครใจของผู้รับบริการ สามารถให้บริการยาฝังคุมกำเนิดได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย วิทยากรได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงสมพิศ รักเสรี และคณะ จากศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากวิทยากรเครือข่ายในการฝึกปฏิบัติ ณ โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลเชียงยืน จ.มหาสารคาม โรงพยาบาลกมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
ผู้เข้าร่วมอบรมฯ ประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ จากจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ สกลนคร มุกดาหาร บุรีรัมย์ นครราชสีมา สุรินทร์ ศรีสะเกษ ยโสธร ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา และ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี รวมทั้งสิ้น จำนวน 24 คน
 

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416