ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
ศอ.7 ฟื้นฟูความรู้ "เพื่อลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย"

วันที่ 1 มี.ค. 2560
 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น จัดอบรมฟื้นฟู เรื่อง ภาวะแทรกซ้อนทางสูติกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมสวาสดิ์ หงษ์เทศ ชั้น 6 อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น โดย อาจารย์วิไลลักษณ์ ปิยวัฒนพงษ์ หัวหน้างานห้องฝากครรภ์ และคณะเป็นผู้จัดการอบรมฯ
วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนทักษะและทบทวนความรู้ เรื่อง ภาวะแทรกซ้อนทางสูติศาสตร์ ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพครบวงจร ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2560 วิทยากรได้รับเกียรติจาก นายแพทย์พีระยุทธ สานุกูล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(สูติแพทย์)ผู้เข้าร่วมอบรมฯ ประกอบด้วยบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น และนักศึกษา จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น บุรีรัมย์ รวมทั้งสิ้น จำนวน 60 คน
 
 

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416