ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
ศอ.7 พัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม ประจำปี 2560

วันที่ 27 ก.พ. 2560
 

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น จัดอบรมเรื่อง "ประมวลจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ” และเรื่อง"การสร้างองค์กรคุณธรรมที่ยั่งยืน" ภายใต้โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2 รุ่น ในวันที่ 23 และ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงกิตติพร นาคเสน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เป็นประธานเปิดการอบรมฯ วิทยากรโดย ว่าที่ร้อยโท ดร.เจนรบ พละเดช นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 4 ขอนแก่น ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น มีความรู้ ความเข้าใจหลักการทำงาน ภายใต้ระบบธรรมาภิบาล มีความตระหนักและให้ความร่วมมือกัน ปฏิบัติงานตามอัตลักษณ์ "ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจ" มีความรู้ในการป้องกันการทุจริตประพฤติ มิชอบ และประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรคุณภาพคู่คุณธรรมต่อไป รวมทั้งสิ้น 250 คน
 
 

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416