ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
ศอ.7 ขอนแก่น พัฒนาศักยภาพทันตบุคลากร

วันที่ 8 ก.พ. 2560
 
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากร เพื่อแก้ปัญหาฟันผุในกลุ่มเด็กเล็กและปฐมวัย ปี 2560 ระหว่างวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องแกรนด์พาวิลเลี่ยน โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ประสิทธิ์ สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมฯ และ กล่าวรายงาน โดย ดร.ทพญ.ศริญทิพย์ ชาลีเครือ
การประชุมฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทันตบุคลากรมีความรู้และทักษะในการส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปากในกลุ่มเด็กเล็กและเด็กปฐมวัย และนำข้อมูลมาจัดทำแผนแก้ปัญหาสุขภาพช่องปากระดับตำบลได้โดยสามารถนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่พร้อมทั้งเป็นเวทีที่ทุกจังหวัดได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานทันตสาธารณสุขให้เหมาะสมกับบริบทและศักยภาพของพื้นที่อันจะส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพดีในระยะยาวต่อไป โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรในการจัดประชุมฯ จาก ศ(พิเศษ) ทพญ.ชุติมา ไตรรัตน์วรกุล สำนักทันตสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และโรงพยาบาลเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ และผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ทันตแพทย์ ทันตาภิบาล นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 รวมทั้งสิ้น 140 คน
 
 

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416