ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
ศอ.7 ส่งเสริมการใช้ค่ากลาง จัดการสุขภาพ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม

วันที่ 6 ก.พ. 2560
 

 
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น โดยทีมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประชุม ส่งเสริมการใช้ค่ากลาง ภายใต้โครงการตำบลต้นแบบจัดการสุขภาพ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พูนสวัสดิ์ นาทองคำ นายกเทศมนตรีตำบลร่องคำ เป็นประธานในพิธีเปิด นายแพทย์ประสิทธิ์ สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เป็นที่ปรึกษา และ นางทัศนีย์ รอดชมภู รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายและเป็นวิทยากรกลาง ตลอดการประชุมฯ ในวันที่ 30 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล ส่งเสริมศักยภาพให้ชุมชนเข้มแข็งสามารถจัดการปัญหาสุขภาพตนเองได้ และเพื่อให้เกิดเรียนรู้การใช้ค่ากลางและบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมศักยภาพบุคลากรในการสร้างนวัตกรรม จนเกิดเป็นพื้นที่ต้นแบบ เป็นแหล่งเรียนรู้ และเผยแพร่สื่อสารสู่สาธารณะต่อไป
กิจกรรม : ประกอบด้วยการให้ความรู้ เรื่องการจัดการสุขภาพด้วยค่ากลาง และแบ่งกลุ่มฝึกทักษะการใช้ค่ากลางในการจัดการสุขภาพ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลอำเภอ รพ.สต. โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และ อสม. จาก 5 ตำบล ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ ต.ร่องค่ำ ต.สามัคคี อ.ร่องคำ ต.โคกสี ต.ยางตลาด ต.หนองตอกแป้น จำนวน 46 คน
ผลการดำเนินงาน : ทั้ง 5 ตำบล ได้นำค่ากลางมาใช้ในการจัดการสุขภาพทุกกลุ่มวัย และได้บูรณาการแผนงานโครงการ อย่างชัดเจนพร้อมที่จะขับเคลื่อนเพื่อการมีสุขภาพดีของประชาชน ศูนย์ฯ วางแผนเยี่ยมเสริมพลัง ทั้ง 5 ตำบล ในเดือน เมษายน และกรกฎาคม 2560
 
 
 
 

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416