ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
ศอ.7 อบรมการให้บริการยาฝังคุมกำเนิดสำหรับพยาบาล รุ่นที่ 1/2560

วันที่ 2 ก.พ. 2560
 

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น จัดอบรมการให้บริการยาฝังคุมกำเนิดสำหรับพยาบาล รุ่นที่ 1 /2560 ภายใต้โครงการอบรมการให้บริการยาฝังคุมกำเนิดสำหรับพยาบาล ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมสวาสดิ์ หงษ์เทศ ชั้น 6 อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงกิตติพร นาคเสน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เป็นประธานเปิดการอบรมฯ
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพของพยาบาลที่ให้บริการวางแผนครอบครัว เน้นการให้บริการตามสมัครใจของผู้รับบริการ สามารถให้บริการยาฝังคุมกำเนิดได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย วิทยากรได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงสมพิศ รักเสรี และคณะจากศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากวิทยากรเครือข่ายในการฝึกปฏิบัติ ณ รพ.ขอนแก่น รพ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม รพ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ และผู้เข้าร่วมอบรมฯ รุ่นที่ 1/2560 ประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน จาก กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ อำนาจเจริญ หนองคาย สกลนคร อุบลราชธานี ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น และ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี รวมทั้งสิ้น จำนวน 24 คน
 

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416