ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
ศอ. 7 ขอนแก่น พัฒนาศักยภาพนักวิจัย

วันที่ 2 ก.พ. 2560
 

วันนี้ ( 27 มกราคม 2560 ) ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น จัดประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เรื่อง "การสังเคราะห์งานวิจัย" ภายใต้โครงการวิจัยการจัดการความรู้ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในพื้นที่รับผิดชอบศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์พงศ์สุรางค์ เสนีวงค์ ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยได้เรียนรู้กระบวนการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ทั้งนี้เนื่องจาก ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เป็นศูนย์วิชาการระดับภูมิภาคของกรมอนามัย จึงมีความจำเป็นที่บุคลากรต้องมีความรู้ ในการสังเคราะห์งานวิจัยท่ีถูกต้อง จะสามารถเพิ่มเครื่องมือหรืออาวุธในการวิจัยให้มีคุณภาพ การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านการวิจัย อาจารย์ ดร. สุทิน ชนะบุญ ตำแหน่ง วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ จากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น รวมทั้งสิ้น จำนวน 50 คน
 
 

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416