ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
ศอ.7 จัดประชุมวิชาการ เรื่อง จริยธรรมกับการทำงานให้มีความสุข

วันที่ 13 ม.ค. 2560
 
 
วันนี้ (13 มกราคม 2560) เวลา 13.00-16.30 น. ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น จัดประชุมวิชาการ เรื่อง จริยธรรมกับการทำงานให้มีความสุข ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2560 โดยได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงกิตติพร นาคเสน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 6 อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
การประชุมฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ตระหนักรู้ถึงการสร้างจิตสำนึก ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนแนวคิด ทัศนคติ ค่านิยม ด้วยการมีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
วิทยากรได้รับความเมตตาจาก ดร.พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน มหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ผู้เข้าอบรมฯ ประกอบด้วยบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น รวมทั้งสิ้น จำนวน 130 คน
 

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416