เอกสารดาวน์โหลด >> โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หลักสูตร "ยกร่างกฏหมายสาธารณสุขฯ"

วันที่ 11 ม.ค. 2560
 
หลักสูตร "การยกร่างกฏหมายสาธารณสุขสำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416