ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
ศอ. 7 จัดอบรมวิทยากรค่ากลาง

วันที่ 29 ธ.ค. 2559
 
 
นายแพทย์ประสิทธิ์ สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น บรรยายวิทยากรค่ากลาง ศูนย์อนามัยที่ 7 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องค่ากลางให้กับทีมตำบลจัดการสุขภาพ และ Cluster กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 17 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยทีมตำบลจัดการสุขภาพ 4 จังหวัด และ Cluster กลุ่มวัย และอนามัยสิ่งแวดล้อมของศูนย์ฯ เพื่อการเปลี่ยนผ่านการจัดการสุขภาพสู่ภาคประชาชน โดยมีเป้าหมายของความเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
 

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416