ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
ศอ.7 "พัฒนา Care Manager" ปี 2560

วันที่ 6 ธ.ค. 2559
 

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จัดอบรมโครงการฝึกอบรมผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) และผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2 รุ่น
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 7–18 พฤศจิกายน 2559 ผู้เข้าอบรมฯ จำนวน 137 คน โดย นายแพทย์ประสิทธิ์ สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เปิดการอบรมฯ และแพทย์หญิงกิตติพร นาคเสน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมฯ รวมทั้งมอบประกาศนียบัตรและให้โอวาทแก่ผู้ผ่านการอบรมฯ
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน– 2 ธันวาคม 2559 ผู้เข้าอบรมฯ จำนวน 141 คน นายแพทย์ประสิทธิ์ สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และปิดการอบรมฯ รวมทั้งมอบประกาศนียบัตรและให้โอวาทแก่ผู้ผ่านการอบรมฯ โดยมี ดร.นฤมล เอนกวิทย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการอบรมฯ และมอบรางวัลแก่ผู้มีผลการเรียนดีเด่น ณ โรงแรมกรีน โฮเต็ล รีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ ให้มีความรู้และทักษะในการดูแลผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้ารับการอบรมฯ ประกอบด้วย บุคลากรสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสาธารณสุข ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยาย การอภิปราย และการฝึกปฏิบัติ ในเนื้อหา วิชาที่จำเป็นและสำคัญสำหรับการดำเนินงานของ Care Manager ตามมาตรฐานหลักสูตรการอบรม Care Manager ของสำนักส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ กรมอนามัย 70 ชั่วโมง และได้รับการรับรอง CNEU จากสภาการพยาบาล จำนวน 50 หน่วยคะแนน
วิทยากร: ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข นักพัฒนาสังคม นักกายภาพบำบัด แพทย์แผนไทย ที่ทรงคุณวุฒิและมากด้วยประสบการณ์ จากโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น โรงพยาบาลท่าคันโท โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โรงพยาบาลแกดำ รพ.สต.โนนรัง จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัดขอนแก่น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 7 ขอนแก่น และศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
การประเมินผล : จากการทดสอบก่อนและหลังการอบรม พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีการพัฒนามากขึ้น โดยได้คะแนนเฉลี่ยก่อนการอบรม 23.86. และหลังการอบรมพัฒนาขึ้นโดยคะแนนเฉลี่ย 33.16 จากคะแนนเต็ม 35 คะแนน และผลการประเมินความพึงพอใจโดยภาพรวม ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อวิทยากร ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ 97.40 ความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดอบรมในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ 96.52 และมีข้อเสนอแนะว่าควรจัดอบรมหลักสูตรนี้อย่างเร่งด่วน เพราะได้ประโยชน์มากและจำนวน Care Manager มีน้อยยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ตำบล Long Term Care
 

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416