ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
ศอ.7 ขอนแก่น ผนึกพลังกับภาคีเครือข่าย

วันที่ 17 พ.ย. 2559
 
 
นายแพทย์ประสิทธิ์ สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงและบูรณาการการดำเนินงานกับภาคีเครือข่าย ของศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมหลักเมือง โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของกรมอนามัยและศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะและความต้องการการสนับสนุนของภาคีเครือข่าย เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน
ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จาก สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สปสช.เขต 7 องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 และเจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น รวมทั้งสิ้นจำนวน 85 คน การประชุมครั้งนี้ มีความคาดหวัง ให้การดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ 2560 บูรณาการกับการดำเนินงานของภาคีเครือข่าย อันจะนำไปสู่การมีสุขภาพดีของประชาชนต่อไป

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416