ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
ผอ.ศอ. 7 พบบุคลากรทุกระดับ

วันที่ 17 พ.ย. 2559
 
 
นายแพทย์ประสิทธิ์ สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ให้เกียรติ พบบุคลากรทุกระดับ จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 และ รุ่นที่ 2 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 6 อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงนโยบาย ทิศทางการดำเนินงานของศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 รวมถึง ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาส แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนซักถามปัญหา อุปสรรคต่างๆ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย บุคลากรทุกระดับ รวมทั้งสิ้น จำนวน 307 คน บรรยากาศเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นและเป็นกันเอง
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น คาดหวังว่า บุคลากรทุกระดับจะมีความรู้ความเข้าใจ นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มากขึ้น และร่วมมือ ร่วมใจกันทำงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร อันจะส่งผลให้ประชาชนสุขภาพดี ภาคีเครือข่ายและเจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบอนามัยยั่งยืนต่อไป

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416