ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
ศอ.7 พัฒนางานวิจัย มุ่งสู่ Research Center

วันที่ 27 ต.ค. 2559
 
 
วันนี้ (27 ตุลาคม 2559) เวลา 09.00 น.นายแพทย์ประสิทธิ์ สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมนำเสนอโครงร่างวิจัยของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560 และกล่าวรายงานโดย นางทัศนีย์ รอดชมพู นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข) ประธานคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 7 ในการพัฒนาผลงานวิจัยให้มีคุณภาพ มุ่งสู่การเป็น Research center ในเขตบริการสุขภาพที่ 7 ต่อไป
กิจกรรม : บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 7 นำเสนอโครงร่างงานวิจัย จำนวน 13 เรื่อง และได้รับเกียรติ จาก ดร.สุทิน ชนะบุญ วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ จากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้วิพากษ์ อภิปรายและให้ข้อเสนอแนะ ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วยบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น รวมทั้งสิ้น จำนวน 60 คน
​ ความคาดหวัง : บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 7 นำความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และข้อเสนอแนะไปพัฒนางานวิจัยให้ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย และเกิดผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนต่อไป

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416