ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ”

วันที่ 12 ต.ค. 2559
 
 
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเรียนรู้การบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอ (District Health System Management Learning : DHML) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2560 โดย นายแพทย์ประสิทธิ์ สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 6 อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7ขอนแก่น
วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ ในการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอ ตามบริบทของการดำเนินงานและตามสภาพปัญหาของพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายเรื่อง การเรียนรู้การบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอ (District Health System Management Learning : DHML) และฝึกปฏิบัติในการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอ (DHML) วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก นายแพทย์พุทธรักษ์ ดีสิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าคันโท และคณะ ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข และบุคลากรอื่นๆ ของศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น รวมทั้งสิ้น จำนวน 100 คน

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416