ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวกิจกรรม
UNICEF ศึกษาดูงานการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น

วันที่ 3 ต.ค. 2559
 

วันที่ 3 ตุลาคม 2559 เจ้าหน้าที่จากองค์การ UNICEF ประเทศไทยเดินทางมาศึกษาดูงาน
การส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 โดยการนำของนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข การศึกษาดูงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2560 ต่อไป
คณะศึกษาดูงานได้รับการต้อนรับและรับฟังการดำเนินงานของเครือข่ายเสริมสุขภาพวัยรุ่น
3 เครือข่ายได้แก่ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น และ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอนแก่น นอกจากนั้นยังได้เยี่ยมชม การให้บริการคลินิกเพื่อนวัยรุ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและชื่นมื่น สร้างความประทับใจให้แก่คณะศึกษาดูงานเป็นอย่างยิ่ง
 

รู้จักศูนย์ : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)

สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย

ติดต่อเรา : 195 ถนน ศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์.(043)235902-5 โทรสาร.(043)243416